Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2016-11-25-1399
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse25.11.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-16-1286
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort28.11.2016   kl. 16.10
KorttittelForskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av edelløvskog med naturtyper som svartorstrandskog og rik edelløvskog, samt slåttemark. Spesielle kvaliteter i skogen er stedvis store forekomster av lind til dels med store dimensjoner og lauvingspreg, arealer med ospesuksesjoner, rik hagemarkskog, rik edellauvskog og en stor forekomst av barlind. Videre er formålet å bevare et området som har særskilt betydning for naturmangfold ved at det er leveområde for en rekke truede og nær truede sommerfuglarter, planteveps og sopp. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av referanseområde for store typiske sørlandske eikeskoger.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kristiansand kommune: 62/4, 66/1, 66/2, 66/4, 70/6.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1 852 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kristiansand kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, innbefattet vei ned til Timenesbrygga merket av på vernekartet. Nygårdsveien kan oppgraderes i tråd med reguleringsplan for Sørlandsparken slik den forelå ved oppstart av verneplanarbeidet.
e)Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på vernetidspunktet.
f)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer i tråd med forvaltningsplan.
g)Skånsom rydding og tynning rundt kulturminner som steingjerder, hustufter, gravrøyser og helleristninger.
h)Beiting i beiteskog vist på vernekartet, samt oppsetting av strømgjerde for husdyrhold. For området «Strandekra» vist på vernekartet skal beiting være i henhold til forvaltningsplan.
i)Utsetting av saltstein i beiteskog avmerket på vernekartet.
j)Skjøtsel i kulturlandskapet vist på vernekartet i tråd med forvaltingsplan.
k)Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
l)Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
m)Bålbrenning med medbrakt ved på nærmere anvist bålplass på Nygård. Bålbrenning må foregå i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på traseer godkjent i forvaltningsplan.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
e)Nødvendig motorferdsel på Nygårdsveien mellom Nedre Timenes og Nygård for jord- og skogbruksdrift, vedlikehold av veien, samt for vedlikehold av kommunal avfallsledning med tilhørende anlegg som ligger i tilknytning til verneområdet. For sistnevnte formål gjelder unntaket også sidevei til Nygårdsveien som er avmerket i vernekartet.
f)Nødvendig motorferdsel på traktorvei (merket av på vernekartet) fra Nedre Timenes til Timenesbrygga for transport av utstyr til båthus, mellom Nedre Timenes og Fjelljordet i forbindelse med beiting/slått og uttransport av felt storvilt, og over Pålsmyrbrekka/Hauestøbakken i forbindelse med beiting og slått av innmark.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)Tilretteleggingstiltak for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det ikke er i strid med vernevedtakets formål.
e)Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
f)Beiting i områder som ikke er merket som kulturmark på vernekartet.
g)Etablering av anlegg for Kystverket.
h)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
i)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, g, h, i, j og § 7 b og c.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldlovens § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2011 nr. 1286 om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder.