Forskrift om snøskuterløype nr. 13 Viinikka, Vadsø kommune, Finnmark

DatoFOR-2016-12-15-1931
Publisert
Ikrafttredelse15.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356
Kunngjort07.02.2017   kl. 14.10
KorttittelForskrift om snøskuterløype nr. 13 Viinikka, Vadsø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vadsø kommunestyre 15. desember 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fastsette rammer for bruk av snøskuterløype nr. 13 Viinikka i Vadsø kommune. Løypa skal fungere som tilknytningsløype mellom løype nr. 4 (Andersbyvannet) og løype nr. 5 (Betongstasjonen).

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløype nr. 13 Viinikka i Vadsø kommune herunder kjøretider og kjørehastighet. Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel).

§ 3.Forskriftens dokumenter

Forskriften utgjøres av disse bestemmelser, samt medfølgende kart i PDF og på SOSI-format, begge datert 15. desember 2016.

§ 4.Åpningstider

Løypa åpen mellom 1. januar og 1. mai.

§ 5.Fartsgrense

Maksimal kjørehastighet er 30 km/t.

§ 6.Rasting

Det er ikke tillatt å raste langs løypa.

§ 7.Merking av løypa

Løypa skal merkes godt og entydig med stiller og refleks. Snøskuterferdsel i løypa er kun tillatt når løypa er entydig merket i terrenget og når Vadsø kommune har bekjentgjort at løypa er merket og åpen for ferdsel. Kjøring på barmark er ikke tillatt.

Løypa skal også merkes med fartsgrense og åpningstider.

§ 8.Ikraftsettelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Kart 

pdf.gif