Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2017-01-17-45
Publisert
Ikrafttredelse17.01.2017 - 31.05.2020
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§4a
Kunngjort19.01.2017   kl. 14.15
KorttittelForskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne

Hjemmel: Fastsatt av Lierne formannskap 17. januar 2017 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a andre ledd, og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for kjøring med snøscooter i fastsatte løyper.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøscooter i Lierne kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter (beltemotorsykkel).

Følgende løyper kan åpnes for rekreasjonskjøring:

LøypenavnFormål
Devika–LimingdalenIsfiskeløype
Tunnsjø–LimingenRekreasjonsløype
Tunnsjø–TunnsjøfloanRekreasjonsløype
Tunnsjø–StorflyenRekreasjonsløype
Ingulfsvann–StorfjelletIsfiskeløype
Leirlia–StorflyenRekreasjonsløype
Leirlia–KveliaRekreasjonsløype
Storflyen–Havdalsvatnet–LitlflyenIsfiskeløype
Murusjø–LindahlRekreasjonsløype
Skjelbredvatnet–LeirliaRekreasjonsløype
Ågård–KviltjønnaIsfiskeløype
Sandvika–SkjelbredvatnetRekreasjonsløype
Sandvika–MebygdaRekreasjonsløype
Gåsbakk–Langtjønna–EstilrønningenIsfiskeløype
Aspneset–GusvatnetIsfiskeløype
Gusvatnet–BergliaIsfiskeløype
Totland–GjersbekkenRekreasjonsløype
Berglia–RengenRekreasjonsløype
Mebygda–SkardsdalenRekreasjonsløype
Oktaben–SkardsdalenRekreasjonsløype
Jule–SkardsdalenRekreasjonsløype
Skardsdalen–GammelheimenRekreasjonsløype
Rengen–GammelheimenRekreasjonsløype
Gammelheimen–StortjønnaIsfiskeløype
§ 3.Åpning og stenging av løypenettet
a)Løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges seinest 5. mai.

Isfiskeløypene samt og løypene Leirlia–Storflyen, Tunnsjø–Storflyen, Tunnsjø–Tunnsjøfloan og Tunnsjø–Limingen stenges den 25. april.

b)Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, i lokal avis og ved løypenes startpunkt.
c)Det er ikke tillatt med kjøring mellom kl. 23.00 og 06.00.
d)Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.
e)Kommunen skal stenge hele, eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.
f)Løyper stenges ved manglende snødekke.
§ 4.Bruk av løypenettet
a)Maksimal hastighet for løypenettet i Lierne kommune er 60 km/t.
b)Farten skal tilpasses lokale forhold.
c)Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand (< 50 m) mellom løypene og bebyggelse (hus og hytter). Redusert hastighet er skiltet på de aktuelle steder, Maks 20 km/t.
d)Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på veien. Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t.
e)Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer(ene).
f)Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
g)Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
h)All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
i)For kjøring i isfiskeløyper jf. § 2, skal gyldig fiskekort og fiskeredskap medbringes.
j)Det er ikke anledning til å benytte snøscooter som har montert utstyr som kan føre til økt støy.
§ 5.Skilting og merking

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøscooterløyper utarbeidet av kommunen. Midlertidig skilting og merking skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 6.Drift og tilsyn
a)Kommunen har det formelle ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan sette bort det praktiske arbeidet til lag/organisasjoner etter avtale.
b)Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som terrenginngrep. Ei heller små bruer og klopper over bekker.
§ 7.Løypebredde

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt 5 meter brede traséen som løypa utgjør.

§ 8.Parkering og rasting
a)Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for annen ferdsel.
b)For rasting er det tillatt å parkere inntil 30 meter fra senter av løypen på begge sider, om annet ikke er bestemt. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
c)Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t.
d)På strekninger hvor løyper ligger inntil verneområder er rasting ikke tillatt. Disse strekningene er merket/ skiltet i begge ender.
e)Ut fra isfiskeløyper over vann kan rasting tillates med inntil 100 meter fra senter av løypen og inn mot land.
§ 9.Kjøretillatelse og gebyr
a)Gyldig løypebevis må medbringes ved kjøring i løypene. Løypebeviset er personlig. Det kan kreves betaling for løypebevis.
b)Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.
§ 10.Løypenettet i opplærings og næringsøyemed.

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det antall elever de har i opplæring.

Rekreasjonsløypene kan brukes i næringsøyemed. Nærmere bestemmelser kan gis av kommunen.

§ 11.Straffeansvar

Jf. motorferdsellovens § 12,

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.»

Kjøring i løypene uten å medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr. Overtredelse av nasjonalforskrift for bruk av kjørertøy i utmark og på islagte vann fører til anmeldelse.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder ut til 31. mai 2020.