Reglement for gågaten i Sandvika, Bærum kommune, Akershus fylke.

DatoFOR-1978-06-29-3152
Publisert
Ikrafttredelse29.06.1978
Sist endretFOR-1979-05-31
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelReglement for gågaten, Sandvika

Vedtatt av kommunestyret i møte 29. juni 1978, og trådt i kraft fra samme dato, med endringer vedtatt av kommunestyret 31. mai 1979.

§ 1.Dette reglement gjelder gategrunn og plasser i Sandvika sentrum som av formannskapet eller kommunestyret blir klassifisert som gågategrunn.
§ 2.Administrasjon.

Gågaten sorterer administrativt under kommunens veisjef og står under daglig tilsyn av den han bemyndiger. Det kommunale utvalg for gågaten er trafikkutvalget.

§ 3.Formål med gågaten.

Formålet med gågaten er å skape et bilfritt fotgjengervennlig miljø i Sandvika sentrum. Gågaten skal blant annet gi mulighet for gatesalg for tilstøtende forretninger, omførselshandel med bl.a. hjemmelagede husflidsartikler og mulighet for demonstrasjoner, aksjoner m.v. for politiske partier og andre interessegrupper, fremføring av sang, musikk o.l. Omførselssalg (smykkesalg m.v.), kakelotterier og politiske aksjoner og stands m.v. må på forhånd meldes til veivesenet som tildeler plass på dertil avsatte arealer i den rekkefølge søknadene innkommer.

§ 4.Fordeling av salgsarealer m.v.

Den nærmere oppdeling av arealer for salg, demonstrasjoner m.v. er fastlagt på kart datert 1. juni 1978 som oppbevares i veivesenet.

Eventuelle justeringer av arealenes form og størrelse fastsettes av veisjefen etter at Sandvika Sentrumsforening og eventuelle andre berørte interessegrupper har fått anledning til å uttale seg.

Veisjefens avgjørelse kan påklages til trafikkutvalget.

§ 5.De områder som til enhver tid er utpekt for bruk til organisert gatesalg, stilles til rådighet for Sandvika Sentrumsforening, som avgjør hvorledes arealene skal fordeles mellom de forretninger som er interessert i å benytte salgsarealene. Eventuelle tvister om fordelingen av salgsarealene kan bringes inn for trafikkutvalget til avgjørelse.
§ 6.Åpningstider i gågaten.

For salg i gågaten gjelder de alminnelige lukningsvedtekter for utsalgssteder vedtatt av kommunestyret.

§ 7.Kjøring i gågaten.

All motorisert trafikk er til enhver tid forbudt i gågaten.

Unntatt fra forbudet er varetransport alle dager i tidsrommet 18 - 11. I nødvendige tilfelle kan det dispenseres fra forbudet.

Videre er unntatt kjøring med utrykningskjøretøy og invalidetransport. Sykling i gågaten tillates ikke.

Trafikkutvalget kan med politiets samtykke vedta endringer i reglene om kjøring i gågaten, herunder sykling, i den utstrekning det anses ønskelig eller påkrevet. Sandvika Sentrumsforening skal på forhånd gis anledning tl å uttale seg.

§ 8.Særlige regler om salg av matvarer i gågaten.

For salg av matvarer må det søkes helserådet om godkjenning etter næringsmiddellovgivningen.

§ 9.Reklameplakater.

Reklameplakater kan bare oppsettes i tilknytning til godkjente, fast organiserte salgsplasser i gågaten. Plakatene må ikke sjenere den alminnelige ferdsel eller annen lovlig virksomhet i gågaten.

§ 10.Midlertidige innretninger i eller over gågaten.

Trafikkutvalget kan tillate midlertidige innretninger i eller over gågaten, f.eks. i forbindelse med utsmykking eller uteservering dersom plassen tillater det og tiltaket ikke anses å komme i konflikt med de øvrige interesser som knytter seg til gågaten. Trafikkutvalgets avgjørelse kan påklages til formannskapet.

§ 11.Betaling av leie til kommunen for disponering av salgsarealer i gågaten.

Forretningsdrivende og andre som selger varer fra anvist plass i gågaten over et lengre tidsrom plikter å betale leie til kommunen med kr. 10,- pr. m² grunn pr. måned. For påbegynt måned betales full månedsleie.

Formannskapet kan justere leien etter at Sandvika Sentrumsforening og trafikkutvalget har fått anledning til å uttale seg.

Smykkeselgere og andre som selger fra plasser for tilfeldig gatesalg er fritatt for å betale leie.

§ 12.Forholdet mellom gågatereglementet og bygningslovgivningen.

Gågatereglementet medfører ingen endring i bygningssjefens eller bygningsrådets myndighet etter bygningslovgivningen.

§ 13.Endringer i dette reglementet kan vedtas av formannskapet.