Forskrift om luknings- og skjenketider for serveringssteder, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-01-07-244
PublisertII 1986 s 57
Ikrafttredelse07.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Ringerike

Kapitteloversikt:

Ringerike kommunestyre har 28. november 1985 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 53 (hotelloven) og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 vedtatt forskrift om lukningstider for serveringssteder i Ringerike kommune. Fylkesmannen i Buskerud har godkjent forskriften 7. januar 1986.

Kapitel I.

§ 1.Funksjonærer fra politiet, kommunen og fylkesmannen kan når som helst foreta inspeksjon av overnattings- og serveringssteder når det er nødvendig for deres saksbehandling etter loven.

Under inspeksjoner må unødig forstyrrelse av gjester og betjening unngås.

Vedkommende funksjonær skal legitimere seg før inspeksjonen.

§ 2.Til serveringssteder må berusede personer ikke gis adgang, og heller ikke personer som kan fryktes å forstyrre ro og orden. Den som viser seg beruset eller som forstyrrer ro og orden i virksomheten skal bortvises.

Personer som har forbrutt seg mot serveringsstedets ordensregler skal nektes adgang for kortere eller lengre tid. Slik nektelse foretas av virksomhetens leder, eller den han bemyndiger.

§ 3.Når politiet finner det påkrevet skal det ved inngangen holdes ordensvakt godkjent av politiet.
§ 4.De som er beskjeftiget i overnattings- og serveringssteder må ikke være beruset i arbeidstiden. Betjeningen må ikke nyte rusdrikk i tjenesten.

Kapitel II.

§ 5.Serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 24.00 til kl. 06.00. På fredag og lørdag kan det holdes åpent til påfølgende døgn kl. 01.00.
§ 6.Kommunestyret bemyndiger formannskapet til, når særlige grunner foreligger, å gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt for kommunen. Politimesteren kan for enkelte anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt for kommunen.

Tillatelse etter denne paragraf kan når som helst trekkes tilbake.

§ 7.Politimesteren kan påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen såfremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.
§ 8.Lukningstidene i § 5 gjelder ikke for den servering som foregår i hoteller og andre overnattingssteder til overnattingsgjester.
§ 9.For skjenking av øl og vin gjelder følgende skjenketider: 

Hverdager unntatt fredag og lørdag: Fra kl. 08.00 til kl. 23.30.

Fredag og lørdag: Fra kl. 08.00 til kl. 24.00

Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.30.

For brennevin: 

Hverdager unntatt fredag og lørdag: Fra kl. 15.00 til kl. 23.30.

Fredag og lørdag: Fra kl. 15.00 til kl. 24.00.

Jfr. alkohollovens § 27, 2. ledd.

§ 10.Politimesteren gis bemyndigelse til, for enkelt leilighet, å gjøre unntakelser fra § 9, første ledd.

Politimesteren gis bemyndigelse til for enkelt leilighet, når særlige grunner foreligger, å tillate at det mellom kl. 13.00 og kl. 15.00 skjenkes brennevin til deltakere i sluttet selskap, og til å tillate at skjenking av brennevin til reisende, til spisegjester eller til deltakere i sluttet selskap finner sted til et senere klokkeslett enn det som er fastsatt for opphør av brennevinsskjenkingen i kommunen.

Politimesteren fastsetter tiden for skjenkingens begynnelse og opphør, jfr. alkohollovens § 10.

§ 11.Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg og på dager for folkeavstemminger i medhold av rusdrikkloven. Videre er skjenking forbudt nyttårsdag, langfredag, første påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag og første juledag. På følgende dager kan det bare skjenkes til deltakere i sluttet selskap: Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften, jfr. alkohollovens § 10.
§ 12.Reglene for skjenking av øl og vin på søn- og helligdager skal også gjelde på den offisielle valgdag for Stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg. Jfr. valglovens § 93, alkohollovens § 27, 2. ledd og denne forskrift § 9.
§ 13.Departementet fastsetter uhindret av denne forskrift på hvilke dager og til hvilke tider skjenking kan utøves når det gjelder hoteller som har samtykke etter hotelloven til å bruke betegnelsen turisthotell eller høyfjellshotell, jfr. alkohollovens § 24 a, 3. ledd.
§ 14.Skjenking av brennevin må ikke skje til noen som er åpenbart under 20 år, jfr. alkohollovens § 8, 1.

Skjenking av øl og vin må ikke skje til noen som åpenbart er under 18 år, jfr. alkohollovens § 21, siste ledd, og § 14, siste ledd.

§ 15.Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrift av 25. juni 1964 opphevet.