Forskrift om konsesjon for visning av levende film i næring og utleie og salg av videogrammer eller filmer, Sandefjord kommune, Vestfold.

DatoFOR-1988-04-26-566
PublisertII 1988 s 324
Ikrafttredelse01.06.1988
Sist endretFOR-1991-02-26-169
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Sandefjord bystyre 26. april 1988 med hjemmel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. Endret 26. februar 1991 nr. 169.

Virkeområde.

1.Reglene her gjelder for alle som i Sandefjord kommune ønsker å drive med visning av levende film i næring og utleie og salg av videogrammer eller filmer som omfattes av lov om film og videogram § 2.
2.Den som ønsker å starte med visning av film i næring eller omsetning av videogram i kommunen må søke konsesjon. Plikten til å søke gjelder også for de som tidligere har drevet og som driver slik virksomhet. Søknad for sistnevnte gruppe må fremsettes innen 1. juni 1988.

Søknaden fremsettes skriftlig av den personlige ansvarlige for virksomheten til kultursekretæren i Sandefjord. Søkeren må i søknaden bekrefte hvorvidt vedkommende aksepterer konsesjonsbetingelsene for kommunen.

3.Kultursekretæren innhenter de nødvendige opplysninger herunder uttalelse fra politiet og legger saken fram for kulturutvalget. Avslag på konsesjonssøknad kan ankes til formannskapet.
4.Ved skifte av konsesjonshaver må ny konsesjon søkes. Virksomheten kan ved skifte av konsesjonshaver, fortsette virksomheten med dispensasjon fra kultursekretæren i Sandefjord inntil ny konsesjon er behandlet.

Generelle konsesjonsbetingelser.

5.Film eller videogram som skal vises fram i næring, må på forhånd være godkjent av Statens filmkontroll i henhold til lov om film og videogram § 4.
6.Videogram som leies ut eller selges må være registrert i videogramregisteret og ikke være i strid med straffelovens § 211 og § 382.

Lokale konsesjonsbetingelser.

7.Videogram og film kan bare leies ut eller selges til personer som oppfyller den laveste anbefalte aldersgrense som er påført de aktuelle filmer/videogrammer. Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å leie/kjøp uten hinder av aldersbestemmelsene.
8.Utleie og salg av videogram og film kan bare foregå over disk og av personer som er over 18 år. Automatutleie er ikke tillatt.
9.Den som leier ut og selger film og videogram plikter å ha et bredt utvalg filmer, hvor kvalitetsfilmer og barne- og familiefilmer har en fremtredende plass. Begrenset konsesjon uten dette krav kan gis for for omsetning av fagvideoer.
10.Konsesjon innvilges ikke til personer som har vært dømt eller bøtelagt i forbindelse med ulovlig omsetning av film eller videogram.

Innehaver av konsesjonen må være over 18 år.

Konsesjonens gyldighetstid, oppsigelsesfrist.

11.Konsesjonen kan gis for en periode på inntil 4 år av gangen. Første konsesjonsperiode avgrenses imidlertid til 1. januar 1991, slik at samlet konsesjonsbehandling i fremtiden kan skje regelmessig i det tredje år i hver kommunestyreperiode.

Inndragning av konsesjonen m.v.

12.Konsesjonen kan av kulturutvalget trekkes tilbake for resten av konsesjonsperioden eller kortere tid dersom reglene i lov om film og videogram, forskriftene til loven eller konsesjonsvilkårene brytes. Vedtak om dette kan ankes til formannskapet.

Kulturutvalget har anledning til å reagere på enkeltstående overtredelser og selv om det på forhånd ikke er gitt advarsel.

Ikraftsettelsestidspunkt.

13.Disse konsesjonsbestemmelsene trer i kraft fra 1. juni 1988.