Forskrift vedrørende konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1988-05-05-506
PublisertII 1988 s 295
Ikrafttredelse01.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Skien

Kapitteloversikt:

Skien bystyre vedtok i møte 5. mai 1988 med hjemmel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram følgende:

Konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram.

§ 1.Virkeområde.

Vilkårene gjelder alle som skal drive omsetning av eller visning av film eller videogram i næring i eller fra Skien kommune. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i lov om film- og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

§ 2.Konsesjonsmyndighet.

Med hjemmel i lovens § 2 er konsesjonsmyndigheten tillagt hovedutvalget for kultur. Avslag på konsesjonssøknad kan påklages til formannskapet.

§ 3.Konsesjonsvilkår.

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til loven. 

I Skien kommune gjelder i tillegg følgende konsesjonsvilkår:

a)Konsesjon gis til enkeltperson som ansvarlig konsesjonshaver.
b)Omsetning av film og videogram kan bare foretas av person som er fylt 18 år.
c)Politimesterens uttalelse innhentes før konsesjon for visning og omsetning av film og videogram avgjøres.
d)Videogram kan ikke leies/omsettes til personer under 15 år. Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å leie/kjøpe uten hinder av aldersbestemmelsene. Videoautomater kan kun tillates dersom de er plassert eller innrettet slik at de bare er tilgjengelige for personer som oppfyller aldersbestemmelsene.
e)Den som driver visning eller omsetning av film og videogram plikter å ha tilgjengelig/vise et rimelig utvalg av det som finnes på markedet av barneprogram og norskproduserte program. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge konsesjonshaveren å supplere sitt tilbud.
f)Konsesjon for visning av film kan nektes under henvisning til etablerte kinoers konkurransesituasjon.
g)Konsesjonssøkere skal benytte det av kommunen foreskrevne konsesjonsskjema.
§ 4.Kontroll.

Kommunen har rett til å foreta kontroll/inspeksjon av konsesjonssøkernes/konsesjonshavernes virksomhet.

§ 5.Gyldighetstid, oppsigelse.

Konsesjon gis for inntil 4 år. Samtlige konsesjoner i kommunen utløper på samme tid, og konsesjonsinnehaverne varsles av kommunen seinest 4 måneder før utløp om at ny konsesjonssøknad må sendes inn. Virksomheter som ønsker å etablere seg i en konsesjonsperiode, gis konsesjon fram til den generelle konsesjonsperiodens utløp.

Hovedutvalget for kultur kan trekke en konsesjon tilbake ved overtredelse av de regler som følger av lov, forskrifter eller konsesjonsbestemmelser. Vedtak om dette kan påklages til formannskapet.

§ 6.Ikrafttredelse.

Disse konsesjonsvilkår trer i kraft 1. juli 1988.