Forskrift om konsesjon vedrørende film og videogram, Lenvik kommune, Troms.

DatoFOR-1988-05-26-569
PublisertII 1988 s 328
Ikrafttredelse26.05.1988
Sist endretFOR-1989-05-26-573
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-1987-05-15-21-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Lenvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lenvik kommune 26. mai 1988 i medhold av § 2 i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. Endret 26. mai 1989 nr. 573.

1. Konsesjonens virkeområde

1.1. Disse bestemmelsene gjelder i Lenvik kommune.

2. Konsesjonsplikt, unntak fra konsesjon

2.1. Enhver som vil vise fram levende bilder i næring, eller som ønsker å selge eller leie ut videogrammer eller filmer til forbruker, må ha konsesjon.
2.2. Film og videogram som vises uten at dette er lagt opp til å være inntektsbringende, eller som del av inntektsbringende virksomhet, er unntatt fra konsesjon.

Slik unntak gjelder også for den som omsetter film og videogram for videreomsetning (grossist).

3. Konsesjonsmyndighet, klageadgang, saksbehandling

3.1. Hovedutvalg for kultur er konsesjonsmyndighet i Lenvik kommune.
3.2. Lenvik formannskap er klageinstans for vedtak truffet av hovedutvalg for kultur etter pkt. 3.1.

For slik klage gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven.

3.3. Kulturadministrasjonen er tillagt ansvaret med saksbehandling av saker som vedrører lov om film og videogram.

4. Bestemmelser etter loven

4.1. Filmer eller videogram som er i strid med straffelovens §§ 211 og 382 må ikke vises, selges eller leies ut.
4.2. Videogram som selges eller leies ut skal være registrert og merket etter Videogramregisterets regler.
4.3. Selgere eller utleiere av videogram som var etablert da loven trådte i kraft, må søke om konsesjon innen 1. juli 1988.

5. Lenvik kommunes lokale konsesjonsbetingelser

5.1. Konsesjon gis til enkeltpersoner som ansvarlig konsesjonshaver. Skifter konsesjonshaveren arbeidsgiver, eller vil arbeidsgiver skifte konsesjonshaver, må det søkes ny konsesjon. Konsesjonshaver må være fylt 18 år.

Kommunen kan stille krav om vandel.

5.2. Selgere eller utleiere av videogram bør ha et rimelig utvalg av programmer. Ved forespørsel må publikum kunne få veiledning og informasjon om programmene.
5.3. Salg eller utleie av videogram skal foregå over disk direkte til forbruker.
5.4. Anbefalte aldersgrenser eller aldersgrenser fastsatt av Statens Filmkontroll skal overholdes både ved omsetning og visning av film og videogram. Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til leie/kjøpe uten hinder av aldersbestemmelsene. Videoautomater kan kun tillates dersom de er slik plassert eller innrettet at de bare er tilgjengelige for personer som oppfyller aldersbestemmelsene.
5.5. Den som har fått konsesjon for visning av film eller videogram i næring, plikter å vise en rimelig andel barnefilmer.
5.6. Billettprisene for offentlig og privat kino skal være tilnærmet like.

6. Konsesjonens gyldighetstid. Fornyelse og tilbaketrekking av konsesjon.

6.1. Konsesjon gis for en periode på 5 år av gangen.
6.2. Konsesjonen blir fornyet automatisk for nye 5 år dersom den ikke er sagt opp av Lenvik kommune innen 3 måneder før utløp.
6.3. Den som har konsesjon skal melde fra til konsesjonsmyndigheten dersom driften opphører.
6.4. Tildelt konsesjon kan trekkes tilbake dersom konsesjonshaveren bryter regler i lov om film og videogram, forskriftene til loven, eller de kommunale konsesjonsbestemmelser gitt i medhold av loven.

7. Ikraftsettelse

7.1. Disse konsesjonsbestemmelsene trer i kraft straks.