Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Dyrøy kommune, Troms.

DatoFOR-1988-06-03-665
PublisertII 1988 s 362
Ikrafttredelse09.10.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1988-05-20-34
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjon, video m m, Dyrøy

Gitt av Dyrøy kommunestyre 3. juni 1988 med hjemmel i lov av 15. mai 1988 nr. 21 og § 2-1 i Kultur- og vitenskapsdepartementets forskrift av 7. desember 1987 nr. 998 om film og videogram.

§ 1.Bestemmelsenes virkeområde

Konsesjonsbestemmelsene gjelder både privat og kommunal virksomhet.

Konsesjon fra Dyrøy kommune trenger den som i næring skal bedrive framvisning eller omsetning av film eller videogram innenfor kommunens grenser.

§ 2.Unntak fra konsesjonsplikt

Unntatt fra bestemmelsene i § 1 er de som utenfor næring driver slik virksomhet, som f.eks. i forbindelse med demonstrasjon av produkt, informasjonsprogram og reklame for varer og tjenester der det ikke kreves særskilt betaling for framvisningen.

Konsesjonsfritak betyr ikke at ulovlige filmer kan vises.

Offentlig bibliotek trenger ikke konsesjon.

§ 3.Konsesjonsmyndighet/ankeinstans

Hovedutvalg for kultur er konsesjonsmyndighet.

Avslag på konsesjonssøknad eller vedtak om å inndra konsesjon, jf. denne forskrifts § 5h, kan ankes inn for kommunestyret.

§ 4.Generelle konsesjonsbestemmelser
a.Konsesjonsmyndigheten kan ikke sette generelt forbud mot omsetning av videogram, med mindre kommunen vedtar monopol på slik omsetning i egen regi.
b.Regulert åpningstid kan ikke pålegges utleier av videogram, med mindre utleie foregår i lokaler der det også foregår virksomhet som er regulert i lov av 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider.
§ 5.Spesielle konsesjonsbestemmelser
a.Videogramutleie skal kun foregå over disk (f.eks. ikke ved hjelp av automater etc.).
b.Videogram til utleie skal ha påført «tilrådd aldersgrense».
c.Videogram skal ikke utleies til personer som er under den tilrådde alder for vedkommende film.
d.Konsesjon for omsetning/utleie av videogram skal ikke gis til personer under 18 år.
e.Konsesjonssøker må inneha ren vandel.
f.Utvalget av film må være godt, og spesielt må det etterstrebes tilbud av barnefilmer og norske filmer.
g.Konsesjon gis til person, slik at skifter et foretak eier eller leder, må det fremmes ny konsesjonssøknad.
h.Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av konsesjon.
§ 6.Konsesjonens gyldighetstid/oppsigelsestid/fornying

Konsesjonens gyldighetstid settes til 5 år og konsesjonsinnehaveren må sørge for å sende fornyet søknad innen gyldighetstidens utløp.

Konsesjonsmyndigheten kan tilbakekalle konsesjonen ved misligholdelse av loven, forskrifter til loven eller konsesjonsbestemmelsene.

§ 7.Ikrafttredelse av konsesjonsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft en måned etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.