Forskrift om konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Notodden kommune, Telemark.

DatoFOR-1988-06-16-629
PublisertII 1988 s 344
Ikrafttredelse01.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-1987-05-15-21-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Notodden

Vedtatt av Notodden bystyre 16. juni 1988 i medhold av lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2, jfr. Kultur- og vitenskapsdepartementets forskrift av 7. desember 1987 nr. 998 § 2.

§ 1.Virkeområde

Vilkårene gjelder alle som skal drive omsetning av eller visning av film eller videogram i næring i eller fra Notodden kommune.

§ 2.Konsesjonsmyndighet

Myndighet til å tildele, avslå eller å trekke tilbake konsesjon, tillegges kommunestyret etter innstilling fra hovedutvalget for kultur og formannskapet.

Avslag på konsesjonssøknad kan påklages til formannskapet.

§ 3.Konsesjonsvilkår

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til loven.

I Notodden kommune gjelder i tillegg følgende konsesjonsvilkår:

a)Konsesjon gis til enkeltperson som ansvarlig konsesjonshaver.
b)Omsetning av film og videogram kan foretas av person som er fylt 18 år.
c)Politimesterens uttalelse innhentes før konsesjon for visning og omsetning av film og videogram avgjøres.
d)Videogram kan ikke leies/omsettes til personer under 15 år. Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å leie/kjøpe uten hinder av aldersbestemmelsene. Videoautomater kan kun tillates dersom de er plassert eller innrettet slik at de bare er tilgjengelige for personer som oppfyller aldersbestemmelsene. Når det gjelder utleie til personer over 15 år, følges de vanlige regler for aldersgrense, jfr. straffelovens § 382.
e)Den som driver visning eller omsetning av film og videogram, plikter å ha tilgjengelig/vise et rimelig utvalg av det som finnes på markedet av barneprogram og norskproduserte program. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge konsesjonshaveren å supplere sitt tilbud.
f)Konsesjon for visning av film kan nektes under henvisning til etablerte kinoers konkurransesituasjon.
g)Konsesjonssøkerne skal benytte det av kommunen foreskrevne konsesjonsskjema.
h)Utleie/salg av film og videogram bør fortrinnsvis skje ved personlig kundebetjening, slik at det sikres minimum av kundeveiledning og forsvarlig kontroll av at kundenes alder tilfredsstiller pkt. 3 d ovenfor.
§ 4.Kontroll

Kommunen har rett til å foreta kontroll/inspeksjon av konsesjonssøkernes/konsesjonshavernes virksomhet.

§ 5.Gyldighetstid. Oppsigelse

Konsesjonen gis for inntil 4 år. Samtlige konsesjoner i kommunen utløper på samme tid, og konsesjonsinnehaverne varsles av kommunen seinest 4 måneder før utløp om at ny konsesjonssøknad må sendes inn.

Virksomheter som ønsker å etablere seg i en konsesjonsperiode, gis konsesjon fram til den generelle konsesjonsperiodens utløp.

Hovedutvalget for kultur kan trekke en konsesjon tilbake ved overtredelse av de regler som følger av lov, forskrifter eller konsesjonsbestemmelser.

Vedtak om dette kan påklages til formannskapet.

§ 6.Ikrafttredelse

Disse konsesjonsvilkår trer i kraft 1. juli 1988.