Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetning og visning av videogram og film, Skånland kommune, Troms.

DatoFOR-1988-06-23-717
PublisertII 1988 s 416
Ikrafttredelse01.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjon, video m m, Skånland

Vedtatt av Skånland kommunestyre 23. juni 1988 i medhold av lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.

§ 1.Virkeområde

Konsesjonsvilkårene gjelder alle som skal drive næringsmessig visning eller omsetning av film og videogram i Skånland kommune gitt i medhold av lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21, og Kultur- og vitenskapsdepartementets forskrifter av 7. desember 1987 nr. 998.

Konsesjonsvilkårene omfatter også postordreomsetning av film og videogram fra firma med sete i Skånland kommune.

§ 2.Konsesjonsplikt

Det kan ikke finne sted næringsmessig omsetning eller visning av film og videogram uten kommunal konsesjon. Unntatt herfra er videreomsetning (engrosvirksomhet).

§ 3.Konsesjonsmyndighet

I samsvar med lovens § 2 har kommunestyret delegert konsesjonsmyndigheten til hovedutvalget for kultur. Avgjørelser kan ankes til formannskapet.

§ 4.Generelle konsesjonsvilkår
4.1.Den som får kommunal konsesjon for visning eller omsetning av film eller video, plikter å rette seg etter bestemmelsene i lov og forskrifter nevnt i disse vilkår, § 1.
4.2.Kommunal konsesjon kan bare gis til dem som er registrert i videogramregisteret, jfr. lovens § 9 og forskriftenes § 8. Konsesjon gis til eier av virksomheten. Ved eierskifte må konsesjonen fornyes.
4.3.Alle videogram som omsettes skal være merket i henhold til bestemmelsene i departementets forskrifter § 7.
§ 5.Spesielle konsesjonsvilkår
5.1.Kommunal konsesjon kan bare gis til den som ikke er bøtelagt eller straffet for forhold som har med slik omsetning å gjøre, jfr. straffelovens § 211 eller § 382, eller som på ulovlig måte har drevet omsetning av film eller videogram uten å være registrert i Videogramregisteret.
5.2.All omsetning av film og videogram skal skje over disk. Betjening som håndterer slik omsetning skal ha fylt 18 år. Utleieautomater tillates ikke.
5.3.Den som driver omsetning av film og videogram plikter å ha tilgjengelig et rimelig utvalg av det som finnes på markedet av norskproduserte filmer, samt barne- og ungdomsfilmer.
5.4.Omsetning av film og videogram må ikke skje til personer som er yngre enn de anbefalte aldersgrenser for produktene. Fullmakt gitt av foresatte til mindreårige for kjøp eller leie av film eller videogram gjelder ikke.
5.5.All offentlig visning av film og videogram skal skje under forhold der det er tatt behørig hensyn til publikums sikkerhet, og det skal være voksent personale til stede som blant annet kontrollerer at bestemmelsene om aldersgrense overholdes.
5.6.Konsesjonsvilkårene skal være oppslått i lokalet hvor omsetning/utleie foregår.
§ 6.Konsesjonens gyldighet. Oppsigelse
6.1.Konsesjon innvilges for en periode på 5 år. Dersom konsesjonsgiveren ikke senest 3 måneder før perioden utløper har sagt opp konsesjonen, fornyes den automatisk for en ny 5-års periode.
6.2.Dersom nye konsesjonsbetingelser er innført siden siste tildeling, gjøres disse automatisk gjeldende fra fornyelsesdato.
6.3.Ved brudd på bestemmelser i lov, forskrifter eller kommunale konsesjonsvilkår, kan kulturutvalget inndra konsesjonen med øyeblikkelig virkning. Avgjørelsen kan ankes til formannskapet.
§ 7.Ikrafttredelse

Disse konsesjonsvilkår gjelder fra 1. juli 1988.