Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1988-06-29-1215
PublisertII 1989 68
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forBorre (Horten) kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1987-05-15-21, FOR-1987-12-07-998
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om film og videogram, Borre

Vedtatt av Borre kommunestyre 29. juni 1988 i medhold av lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2 jfr. Kultur- og vitenskapsdepartementets forskrift av 7. desember 1987 nr. 998 § 2.

§ 1.Virkeområde

Disse konsesjonsbestemmelser gjelder fremvisning og omsetning av film og videogram i næring i Borre kommune. Definisjon av film og videogram er i denne forbindelse den som står i lov om film og videogram (Ot.prp.nr. 20 1986/87.)

§ 2.Virksomheter som er konsesjonspliktige

Konsesjonsbestemmelsene gjelder for alle som viser og omsetter film og videogram offentlig og som på en eller annen måte tar godtgjørelse for dette.

§ 3.Kommunal konsesjonsordning

Alle konsesjonspliktige iflg. pkt. 2 skal søke kommunen om å få konsesjon. Det er kulturstyret i Borre som er konsesjonsmyndighet.

§ 4.Generelle konsesjonsbestemmelser

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i loven om film og videogram og følger denne.

Det skal således:

a.Betales avgift til Norsk Kino- og filmfond etter gjeldende regler.
b.Alle som omsetter videogram skal være registrert i Norsk Videogramregister. Alle videogram som omsettes skal være registrert i samme register og merket.
§ 5.Spesielle konsesjonsbestemmelser
a.Konsesjon gis enkeltperson (konsesjonshaver) over 18 år. Berørte firmaer som skifter konsesjonshaver må derfor søke om ny konsesjon.
b.All omsetning av videogram skal foregå over disk.
c.Film og videogram skal ikke vises eller omsettes til person under den anbefalte aldersgrense som filmen/videogrammet er merket med.
d.Visning av film og videogram kan nektes helt i medhold av lov om film og videogram.
e.Den som leier ut og selger film og videogram plikter å ha et bredt utvalg av kvalitetsfilmer. Norskproduserte barne-, ungdoms- og familieprogram skal ha en fremtredende plass i utvalget.
§ 6.Gyldighetstid og oppsigelse
a.Konsesjon gis for tre år ad gangen. Konsesjonen fortsetter ytterligere tre år dersom konsesjonsgiver ikke sier opp med tre måneders varsel før utløp.
b.Konsesjonene kan sies opp med øyeblikkelig virkning dersom konsesjonshaver bryter bestemmelser i lov eller konsesjonsbetingelser. Advarsel kan gis før inndragning av konsesjon vurderes.
c.Kulturstyret har ansvaret for å kontrollere om de lokale konsesjonsbestemmelser følges av den enkelte konsesjonshaver. Dvs, dette gjennomføres i samarbeid med de lokale politimyndigheter hva gjelder stikkprøver eller lignende.
§ 7.Ikrafttredelse

Disse konsesjonsbestemmelser trer i kraft pr. 1. januar 1988. De som ved denne dato har igangsatt virksomhet innen konsesjonsområdet og som er registrert i Videogramregisteret må søke om konsesjon innen 1. juli 1988. Alle andre må søke om kommunal konsesjon før virksomhet igangsettes. Igangsetting kan skje når konsesjon er gitt.