Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Øyestad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1988-08-25-726
PublisertII 1988 s 428
Ikrafttredelse25.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Øyestad

Gitt av Øyestad kommunestyre 25. august 1988 med hjemmel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 og § 2-1 i Kultur- og vitenskapsdepartementets forskrift av 7. desember 1987 nr. 998 om film og videogram.

§ 1.Virkeområde

Disse forskriftene gjelder framvisning, utleie, salg eller annen form for omsetning av film eller videogram i næring i Øyestad kommune.

Forskriftene gjelder likevel ikke omsetning av film eller videogram for videresalg, eller framvisning av film eller videogram med demonstrasjon av produkt, informasjonsprogram og reklame for varer og tjenester der det ikke kreves særskilt betaling for framvisningen.

§ 2.Kommunal konsesjon - konsesjonsmyndighet

Den som vil framvise, utleie, selge eller drive annen form for omsetning av film eller videogram i næring må ha konsesjon fra kommunen.

Konsesjon gis av Hovedutvalget for kultur som også behandler de øvrige gjøremål som i loven er tillagt kommunestyret.

§ 3.Klage

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage vedtak av konsesjonsmyndigheten inn for formannskapet. For slik klage gjelder reglene om klage i forvaltningsloven av 10. februar 1967.

§ 4.Konsesjonstidens lengde

Konsesjon kan gis for perioder opptil 4 år.

Første konsesjonsperiode avgrenses til 1. januar 1991.

Samtlige konsesjoner i kommunen utløper på samme tid. Virksomheter som ønsker å etablere seg i konsesjonsperioden, gis konsesjon fram til den generelle konsesjonstidens utløp.

§ 5.Krav til konsesjonshaver m.v.

Konsesjon kan bare gis til person over 18 år som kan antas ikke å ville misbruke retten.

Før konsesjon gis skal politiet ha uttalt seg om søkeren og om eventuelle ordensmessige forhold.

§ 6.Aldersgrense

Salg, utleie eller annen form for omsetning av film eller videogram må ikke skje til personer under 13 år. Likevel må film eller videogram ikke utleies eller omsettes til person yngre enn filmens eller videogrammets godkjente eller tilrådde aldersgrense.

Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å leie/kjøpe uten hinder av aldersbestemmelsene.

Framvisning av film eller videogram må ikke skje til personer yngre enn filmens eller videogrammets godkjente aldersgruppe.

§ 7.Repertoar

Det er et vilkår at den som leier ut eller omsetter film eller videogram skal sikre et brukbart tilbud på norsk og for barn. En andel på minst 30 % bør tilstrebes.

§ 8.Forbud mot bruk av automat

Bruk av automat i utleie eller omsetning av film eller videogram er ikke tillatt.

§ 9.Nekting av konsesjon

Konsesjon skal som hovedregel nektes dersom søkeren eller den daglige leder har handlet i strid med bestemmelsene i lov, forskrifter eller vilkår for framvisning eller omsetning av film eller videogram.

§ 10.Tilbaketrekking av konsesjon

Konsesjon kan trekkes tilbake uavhengig av den innvilgede konsesjonstid dersom konsesjonshaver eller daglig leder bryter noen lovbestemmelse, forskrift eller vilkår om framvisning eller omsetning av film eller videogram.

Når konsesjon trekkes tilbake, kan det gis en frist på inntil 6 måneder til avvikling av virksomheten. Frist for avvikling gis ikke dersom overtredelsen gjelder straffelovens §§ 211 og 382.

§ 11.Kommunal kontroll

Konsesjonshaver plikter å gi kontrollør oppnevnt av konsesjonsmyndigheten adgang til virksomheten for kontroll av at lov, forskrifter og konsesjonsvilkår overholdes.

§ 12.Andre vilkår

Konsesjonsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle sette andre vilkår enn det som framgår av disse forskrifter.

§ 13.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne forskrift straffes i henhold til § 13 i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

§ 14.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft straks.