Forskrift om konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Enebakk kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-08-29-785
PublisertII 1988 451
Ikrafttredelse29.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forEnebakk kommune, Akershus
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Enebakk

Vedtatt av Enebakk kommunestyre 29. august 1988.

1.Virkeområde

Vilkårene gjelder alle som skal drive omsetning av eller visning av film eller videogram i næring i eller fra Enebakk kommune. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i lov om film- og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

2.Virksomheter som er konsesjonspliktige

Ingen næringsmessig visning eller omsetning av film og videogram kan finne sted uten kommunal konsesjon. Unntatt herfra er salg eller utleie til videreomsetning.

3.Konsesjonsmyndiget

Med hjemmel i lovens § 2 er konsesjonsmyndigheten tillagt Enebakk kulturstyre. Avslag på konsesjonssøknad kan påklages til formannskapet.

4.Generelle konsesjonsvilkår

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til loven. Konsesjonshaverne skal især påse at det:

a)betales avgift til Norsk Kino- og Filmfond i samsvar med lov og på grunnlag av revidert regnskap.
b)i næring kun vises filmer eller videogram som er sensurert av Statens Filmkontroll og omsettes filmer eller videogram som er registrert i Videogramregisteret og merket. Videogramforhandlere skal være registrert i Videogramregisteret.
c)ikke omsettes eller vises videogram med innhold som strider mot straffelovens § 211 (utuktig eller pornografisk innhold) og § 382 (utilbørlig bruk av grove voldsskildringer) selv om videogrammet er registrert i videogramregisteret.
5.Spesielle konsesjonsvilkår

I Enebakk kommune gjelder i tillegg følgende konsesjonsvilkår:

a)Konsesjon gis til enkeltperson som ansvarlig konsesjonshaver. Skifter konsesjonhaveren arbeidsgiver, eller vil arbeidsgiveren skifte konsesjonshaver, må det søkes ny konsesjon.
b)Konsesjon til omsetning eller visning av film eller videogram kan etter særskilt vurdering nektes søker som i løpet av de siste 5 år er straffet for overtredelse av straffelovens § 211 eller § 382, eller har drevet virksomhet i strid med reglene i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.
c)Omsetning av film og videogram kan foretas av person som er fylt 18 år.
d)Anbefalte aldersgrenser eller aldersgrenser fastsatt av Statens filmkontroll skal overholdes både ved omsetning og visning av film og videogram. Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å leie/kjøpe uten hinder av aldersbestemmelsene. Videoautomater tillates ikke oppsatt i Enebakk.
e)Den som driver visning eller omsetning av film og videogram plikter å ha tilgjengelig/vise et rimelig utvalg av det som finnes på markedet av barneprogram og norskproduserte program. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge konsesjonhaveren å supplere sitt tilbud. Konsesjonmyndigheten kan nedsette et eget utvalg til å avgi innstilling i slike spørsmål.
f)Konsesjon for visning av film eller videogram kan nektes under henvisning til etablerte kinoers konkurransesituasjon.
6.Kontroll

Kommunen v/kulturstyret har rett til å foreta kontroll/inspeksjon av konsesjonssøkernes/konsesjonshavernes virksomhet.

7.Gyldighetstid, oppsigelse

Konsesjon gis for inntil 4 år. Samtlige konsesjoner i kommunen utløper og følger kommunestyrevalgperioden. Konsesjonsinnehaverene varsles av kommunen senest 4 måneder før utløp om at ny konsesjonsøknad må sendes inn. Virksomheter som ønsker å etablere seg i en konsesjonsperiode, gis konsesjon fram til den generelle konsesjonsperiodens utløp.

Kulturstyret kan trekke en konsesjon tilbake hvis konsesjonsinnehaver setter seg ut over de regler som følger av lov, forskrifter eller konsesjonsbestemmelser. Vedtak om dette kan påklages til formannskapet.

8.Ikrafttredelse

Disse konsesjonsvilkår trer i kraft straks. De som ved denne dato har igangsatt virksomhet innen konsesjonsområdet og som er registrert i Videogramregisteret må søke kommunal konsesjon innen 1. juli 1988. Alle andre må søke konsesjon før virksomhet igangsettes. Igangsetting kan først skje når konsesjon er gitt.