Forskrift om konsesjonsbetingelser for visning og omsetning av film og videogram i Moland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1990-12-11-1068
PublisertII 1990 423
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1987-05-15-21-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Moland

Vedtatt av Moland kommunestyre 11. desember 1990 i medhold av lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2, jfr. Kultur- og vitenskapsdepartementets forskrifter av 7. desember 1987 nr. 998 § 2.

§ 1.Virkeområde.

Disse forskriftene gjelder framvisning, utleie, salg eller annen form for omsetning av film eller videogram i næring i Moland kommune.

Forskriftene gjelder likevel ikke omsetning av film eller videogram for videre salg, eller framvisning av eller videogram med demonstrasjon av produkt, informasjonsprogram og reklame for varer og tjenester der det ikke kreves særskilt betaling for framvisningen.

§ 2.Kommunal konsesjon - konsesjonsmyndighet.

Den som vil framvise, utleie, selge eller drive annen form for omsetning av film eller videogram i næring må ha konsesjon fra kommunen.

Konsesjon gis av Hovedutvalget for kultur som også behandler de øvrige gjøremål som i loven er tillagt kommunestyret.

Hovedutvalget for kultur kan begrense antall konsesjoner ut fra kulturpolitiske vurderinger. Det settes en øvre grense på 5 konsesjoner.

§ 3.Klage.

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage vedtak av konsesjonsmyndigheten inn for formannskapet. For slik klage gjelder reglene om klage i forvaltningsloven av 10. februar 1967.

§ 4.Konsesjonstidens lengde.

Konsesjon kan gis for perioder opptil 4 år.

Samtlige konsesjoner i kommunen utløper på samme tid. Virksomheter som ønsker å etablere seg i konsesjonsperioden, gis konsesjon fram til den generelle konsesjonstidens utløp.

§ 5.Krav til konsesjonshaver m.v.

Konsesjon kan bare gis til person over 18 år som kan antas ikke å ville misbruke retten, og gjelder bare for den besøksadresse som er oppgitt i konsesjonssøknaden.

Før konsesjon gis skal politiet ha uttalt seg om søkeren og om eventuelle ordensmessige forhold.

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til loven.

Konsesjonshaverene skal især påse at det:

a)Betales avgift til Norsk Kino- og filmfond i samsvar med lov og på grunnlag av revidert regnskap.
b)I næring kun vises filmer eller videogram som er sensurert av Statens filmkontroll og omsettes filmer eller videogram som er registrert i videogramregisteret og merket. Videogramforhandlere skal være registrert i videogramregisteret.

Skifter konsesjonshaveren arbeidsgiver eller vil arbeidsgiveren skifte konsesjonshaver, må det søkes om ny konsesjon.

§ 6.Aldersgrense.

Salg, utleie eller annen form for omsetning av film eller videogram må ikke skje til personer yngre enn den aldersgrense eller den tilrådde aldersgrense som er angitt på filmen eller videogrammet.

Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å leie/kjøpe uten hindring av aldersbestemmelsene.

Framvisning av film eller videogram må ikke skje til personer yngre enn filmen eller videogrammets godkjente aldersgruppe.

Utleie/salg av film eller videogram kan bare foretas av personer over 18 år.

§ 7.Repertoar.

Det er et vilkår at den som leier ut eller omsetter film eller videogram skal sikre et bredt og variert utvalg av filmer eller videogrammer, herunder sikre et brukbart tilbud på norsk og for barn. En andel på minst 30 % bør tilstrebes.

Et utvalg av minst 700 forskjellige titler totalt bør tilstrebes. Hovedutvalg for kultur kan fastsette et annet antall titler.

I de tilfeller hvor konsesjonssøkeren ønsker å omsette fagvideo med tilknytning til virksomheten kan det gis begrenset konsesjon.

Den begrensede konsesjon gjelder kun video med faglig tilknytning til vedkommende virksomhets fagområde. Konsesjonen gjelder ikke omsetning av spillefilm.

§ 8.Forbud mot bruk av automat.

Bruk av automat i utleie eller omsetning av film eller videogram er ikke tillatt.

§ 9.Nekting av konsesjon.

Konsesjon skal som hovedregel nektes dersom søkeren eller den daglige leder har handlet i strid med bestemmelsene i lov, forskrift eller vilkår for framvisning eller omsetning av film og videogram.

§ 10.Tilbaketrekkning av konsesjon.

Konsesjon kan tilbaketrekkes dersom den ikke er tatt i bruk innen 6 måneder fra konsesjonsdato.

Konsesjon kan trekkes tilbake uavhengig av den innvilgede konsesjonstid dersom konsesjonshaver eller daglig leder bryter noen lovbestemmelse, forskrift eller vilkår om framvisning eller omsetning av film eller videogram.

Når konsesjon trekkes tilbake, kan det gis en frist på inntil 6 måneder til avvikling av virksomheten. Frist for avvikling gis ikke dersom overtredelsen gjelder straffeloven § 211 eller § 382.

§ 11.Kommunal kontroll.

Konsesjonshaver plikter å gi kontrollør oppnevnt av konsesjonsmyndigheten adgang til virksomheten for kontroll av at lov, forskrift og konsesjonsvilkår overholdes.

§ 12.Andre vilkår.

Konsesjonsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle sette andre vilkår enn det som framgår av disse forskrifter.

§ 13.Straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne forskrift straffes i henhold til § 13 i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

§ 14.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1991.