Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetning og visning av videogram og film, Skånland kommune, Troms.

DatoFOR-1991-05-21-4965
Publisert
Ikrafttredelse29.05.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelKonsesjonsvilkår, Skånland

Hjemmel: Fastsatt av Skånland kommunestyre 29. mai 1988 med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2.

§ 1.Virkeområde

Konsesjonsvilkårene gjelder for all omsetning av videogram som er konsesjonspliktig i næring i Skånland kommune i henhold til lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2.

§ 2.Øvrige regelverk
2.1. Alle konsesjonsinnehavere i Skånland kommune plikter å sette seg inn i og overholde bestemmelsene gitt i lov 15. mai 1987 nr. 21, om film og videogram og forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram.
2.2. Konsesjonsinnehaverne i Skånland kommune skal påse at det i dennes næring kun omsettes videogram som er forskriftsmessig merket og registrert i Statens filmtilsyn.
§ 3.Konsesjonsvilkår
3.1. Konsesjon gis til foretak som driver omsetning av videogram i Skånland kommune. Konsesjonen kan ikke overdras. Daglig leder av foretaket skal registreres. Ved skifte av daglig leder skal dette meldes skriftlig til Skånland kommune.
3.2. Konsesjonen gjelder kun de forretningslokaler som er angitt i konsesjonsvilkårene.
3.3. Det kan ikke omsettes videogram til den som ikke har nådd den aldersgrense som er satt for videogrammet. Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å kjøpe/leie videogram på tvers av aldersbestemmelsene.
3.4. Ved omsetning av videogram skal den som omsetter videogram til kunden ha fylt 18 år.
3.5. Den som driver utleie av videogram må tilby et rimelig utvalg av det som finnes på markedet av videogram med norsk språk (originalt eller dubbet) og barnefilm, samt tilstrebe et mangfold i sjangerutvalget av videogram.
3.6. Konsesjonen kan etter særskilt vurdering nektes foretak hvor eier eller daglig leder i løpet av de siste fire år er straffet for overtredelser av straffelovens § 211 eller § 382 eller på annen måte har drevet virksomhet i strid med lov og forskrifter for omsetning av videogram.
§ 4.Saksbehandling – kontroll
4.1. Med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2 er konsesjonsmyndigheten tillagt kommunestyret i Skånland kommune eller den kommunestyret bemyndiger.
4.2. Kommunen har rett til å foreta kontroll av virksomheten og følge opp at konsesjonsvilkårene ved omsetning av videogram overholdes.
§ 5.Klage

Vedtak om konsesjon i henhold til film- og videogramlovens § 2 er enkeltvedtak som kan påklages i henhold til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.

§ 6.Tilbaketrekking av konsesjon

I henhold til lov om film og videogram § 2 kan konsesjonen trekkes tilbake dersom konsesjonshaverne bryter reglene i loven eller forskrifter til denne; eller bryter vilkårene som ble satt ved tildeling av konsesjon.

§ 7.Konsesjonsperioden
7.1. Konsesjon kan gis for en periode på inntil fem år.
7.2. Virksomheter som ønsker å etablere seg i en konsesjonsperiode gis konsesjon frem til den generelle konsesjonsperioden utløp.
7.3. Melding om opphør av virksomheten sendes skriftlig til Skånland kommune.
§ 8.Ikrafttredelse

Disse konsesjonsvilkårene trer i kraft fra 29. mars 2001 og erstatter forskrift 23. juni 1988 nr. 717 om konsesjonsvilkår for omsetning og visning av videogram og film, Skånland kommune, Troms.