Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1993-03-04-241
PublisertII 1993 134
Ikrafttredelse04.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Sør-Varanger

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 8. februar 1993 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) § 15 og kgl.res. av 17. juni 1983 nr. 1123, samt forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Finnmark 4. mars 1993.

§ 1.Serveringssteder i Sør-Varanger skal holdes lukket fra kl 0100-0600 søndag - torsdag. Fredag og lørdag kan serveringssteder holde åpent til kl 0300 den påfølgende dag.
§ 2.Formannskapet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.
§ 3.Overtredelse av denne forskrift eller påbud som er gitt i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder kan føre til inndragning av bevilling jfr. § 11 i lov om overnattings- og serveringssteder.
§ 4.Forskriften trer i kraft 4. mars 1993.