Forskrift for serveringsstedenes luknings-, åpnings- og skjenketider samt salgstedenes salgstider for øl, Nordkapp kommune, Finnmark.

DatoFOR-1993-05-07-442
PublisertII 1993 244
Ikrafttredelse01.08.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift skjenketider mv, Nordkapp

Fastsatt av Nordkapp kommunestyre 29. april 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdige drikk m.v. § 4-4, annet og tredje ledd og § 3-7 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5, annet ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Finnmark 7. mai 1993.

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer lukningstider og skjenketider for serveringssteder med kommunal skjenkebevilling for øl, vin og brennevin og lukningstider for salg av øl i forretninger. Videre omfatter forskriften overnattings- og serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.

§ 2.Serveringsstedenes åpning- og lukningstider
-Innendørs.

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling til skjenking innendørs skal holdes lukket fra kl. 0200 til kl. 0600. Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holdes åpent hele døgnet.

-Utendørs.

Serveringssteder med og uten bevilling til skjenking av alkohol utendørs holdes lukket fra kl. 24.00 til kl. 06.00.

-Hoteller og overnattingssteder.

Lukningstidene her gjelder ikke for den servering som foregår i hoteller og andre overnattingssteder til overnattingsgjester, jfr. forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 8, første ledd.

For øvrig henvises til de innskrenkninger som fremgår av lov om helgedagsfreden av 4. juni 1965 nr. 1.

-I boliger m.v.

I boligområder og/eller hvor der er særlig behov for det, kan formannskapet innskrenke åpningstidene som nevnt over.

§ 3.Salgstedenes lukningstider for salg av øl.

Salgstedene med kommunal bevilling til salg av øl kan selge øl i følgende tidsrom:

-Mandag - Fredag kl. 06.00 - kl. 20.00
-Lørdag kl. 0600 - 1800

Salg av øl på søndager er forbudt.

§ 4.Skjenketider

Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. For sluttede selskap kan skjenking av brennevin skje til kl. 02.00.

Skjenking av øl og vin kan skje mellom kl. 12.00 og kl. 02.00.

Fastsetting av skjenketider for brennevin, øl og vin gjøres i forbindelse med behandling av den enkelte bevillingssøknad.

Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. pinsedag og 1. juledag, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, sametingsvalg og kommunevalg, jfr. lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4, fjerde ledd.

§ 5.Dispensasjoner

Det kan for enkelt anledning gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av helse- og sosialsjef.

Når det gjelder åpnings- og lukningstider kan politiet også for enkelt anledning gi dispensasjon i henhold til forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 6, annet ledd.

I henhold til samme forskrifts § 7 kan politiet påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen, så fremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.

§ 6.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i kap 10 i lov lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

For øvrig vises til samme lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft den første i måneden etter kunngjøringsdato. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere kommunale vedtak og dispensasjoner.