Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Lurøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1994-06-13-630
PublisertAvd II 1994 Nr. 5
Ikrafttredelse13.06.1994
Sist endretFOR-2014-06-18-1974
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Lurøy

Fastsatt av Lurøy kommunestyre 16. februar og 11. mai 1994 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 og § 3-7 og lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet, med unntak av bestemmelsene gitt med hjemmel i alkoholloven, av Fylkesmannen i Nordland 13. juni 1994. Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1974.

§ 1.Virkemåte

Forskriften regulerer:

a)Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
b)Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.
c)Åpningstider for overnattingssteder.
d)Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling.
§ 2.Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin 

Åpnings- og skjenketider mv.:

a)Åpnings- og lukningstider i alle månedene unntatt desember:

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling (øl, vin, og brennevin) til skjenking skal i disse månedene holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00.

b)Åpnings- og lukningstider i måneden desember:

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling (øl, vin og brennevin) til skjenking skal i disse månedene holde lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00.

c)Skjenketider i alle månedene unntatt desember:

Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.30. Det kan skjenkes brennevin fra kl. 13.00 til kl. 01.30. 0

Utendørs servering følger de samme skjenketider.

d)Skjenketider i måneden desember:

Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.30. Det kan skjenkes brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30.

Utendørs servering følger de samme skjenketider.

e)Egen avkortet åpnings- og skjenketid:

Fastsetter bevillingshaver en avkortet åpnings- og skjenketid, skal skjenketiden opphøre 30 minutter før stengetid.

f)Overnattingsgjester:

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketiden som er fastsatt i § 4-4. Med «overnattingssted» menes utleie av rom mot betaling. Campinghytter omfattes ikke av begrepet. Det er en forutsetning at skjenking til overnattingsgjester skjer utenfor overnattingsstedets ordinære skjenkesteder. Skjenking til stedets overnattingsgjester vil for eksempel kunne skje i resepsjonen eller på rommene.

g)Bevillingsrettigheter:

Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt. a–e dersom det foreligger særlige forhold.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1974.
§ 3.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling for salg av alkohol

Serveringssteder uten bevilling for alkohol kan holde åpent døgnet rundt.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1974.
§ 4.Lukningstider for overnattingssteder mv.

Lukningstidene i § 2 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1974.
§ 5.Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningers alminnelige åpnings- og lukningstid kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg - maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

- Mandag - fredag kl. 06.00 - 20.00
- Lørdager kl. 06.00 - 18.00
§ 6.Ambulerende skjenkebevilling

Den som kommunestyret har delegert myndighet til å gi en søker ambulerende skjenkebevilling (rådmannen) kan gi tillatelse til skjenking for den enkelte anledning etter reglene i denne forskrifts § 2.

Tillatelse til skjenking m.v. gis etter skriftlig søknad. Slike vedtak refereres i påfølgende møte i formannskap/tilsyns- og rettighetsstyre.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1974.
§ 7.Dispensasjon m.v.

Det kan for enkelt anledning gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet.

Hva angår åpnings- og lukningstider kan politiet også for enkelt anledning gi dispensasjon i henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnatting- og serveringssteder § 6 annet ledd.

§ 8.Pålegg om lukking

I henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 § 7 kan politiet påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen, så fremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.

§ 9.Kontroll og inspeksjon

Inspektører med kontrolloppgaver i utsalgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for bestemt tidsrom av rådmannen.

Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til kontrollnemnda for skjenke- og utsalgssteder. Kontrolloppgavene utføres i h.h.t. lov, forskrifter og kommunale instrukser.

Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og inspeksjonsoppgaver.

§ 10.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i kapittel 10 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. For øvrig vises til samme lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

a)Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre relevante lover og forskrifter, kan medføre inndragning av skjenke-/salgsbevilling. Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra kontrollører.
b)Vedtak om inndragning skal fattes i kommunestyret etter at kontrollnemnda og tilsyns- og rettighetsstyret har uttalt seg. Eventuell uttalelse fra bevillingshaver skal foreligge i alle instanser der sanksjonsreaksjoner behandles. Se forvaltningslovens §§ 16, 17, og 18.
c)Norm for sanksjonsreaksjoner:
1.Ved 1. gangs overtredelse:

Skriftlig advarsel.

Advarsel gis av kontrollnemnda.

Ved evt. gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene.

2.Ved 2. gangs overtredelse:

Inndragning av bevilling etter følgende skala:

Skjenking/salg til mindreårige: 90 dager

Skjenking/salg til synlig berusede personer: 60 dager

Skjenking/salg utover fastsatt tidspunkt: 60 dager

Manglende betaling av bevillingsavgift: Til avgift er betalt

Manglende ro og orden i og utenfor skjenke/salgsstedet: 30 dager

Andre brudd på lover og forskrifter: 30 dager

3.Ved 3. gangs overtredelse:

Inndragning skjer for resten av bevillingsperioden, og kommunestyret anser at minimum inndragning bør være 2 år.

d)Klageadgang etter forvaltningsloven § 28, andre ledd, jfr. § 2, første ledd b):

Klageinstans ved enkeltvedtak om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr. 1 er Den kommunale klagenemnd.

Vedtak fattet av kommunestyret om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr. 2 og 3 kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 1974.
§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere kommunale vedtak og dispensasjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssteder.