Forskrift for bruk av kommunalt areal på Åfjordtorget, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1995-06-27-4281
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse30.04.2003
Sist endretFOR-2003-04-30-577
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag.
Hjemmel
Kunngjort15.05.2003
KorttittelForskrift for bruk av Åfjordtorget, Åfjord

Fastsatt av Åfjord kommunestyre 27. juni 1995. Endret 30. april 2003. 

Det er foretatt endringer i forskrift av 27. juni 1995 om bruk av kommunalt areal på Åfjordtorget, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften er tidligere ikke kunngjort i Norsk Lovtidend, og kunngjøres derfor i sin helhet som den lyder etter endringene: 

1.Dette regelverk skal regulere handelsvirksomhet på kommunalt areal på Åfjordtorget. Det tillates ikke handelsvirksomhet på parkeringsareal eller på adkomstveier til parkeringsplassen.
2.Handelsvirksomhet skal begrenses til «båten» med tilliggende areal begrenset mot adkomstveier til plassen i sør og nord og parkeringsplassen mot vest. Innenfor dette arealet tillates handelsvirksomhet på nærmere definerte områder.
3.Handel fra bil/kjøretøy begrenses til kun en plass som defineres sørvest i området utenfor båten, jf. vedlagte1 kart. På denne plassen er det uttak for strømforsyning. Denne plassen skal ikke fungere som parkeringsplass i det tidsrom det ikke foregår handelsvirksomhet.
1Kart utelatt.
4.Øvrig handelsvirksomhet skal foregå i «båten» fortrinnsvis i vestre del, som vist på vedlagte1 kart. Denne handelen skal foregå fra bord eller lignende. Det tillates ikke salg fra kjøretøy/tilhengere eller tilhørende parkering inne i «båten». Denne plassen skal ikke fungere som lagringssted i det tidsrom det ikke foregår handelsvirksomhet.
1Kart utelatt.
5.All handelsvirksomhet skal tilpasse seg at området fortrinnsvis er bygd for gang/sykkeltrafikk og som oppholdsareal og må underordne seg dette formålet.
6.Informasjonsvirksomhet/salg og annen aktivitet i tilknytning til frivillig lag/foreningsarbeid/politisk virksomhet kan foregå i hele området, men må tilpasse seg områdets formål. Parkering som har forbindelse med slik aktivitet bør skje utenfor torgområdet.
7.Den kommunale parkeringsplassen på Åfjordtorget er bygd for korttidsparkering og det anmodes om at denne ikke benyttes i forbindelse med salg i båten.
8.For tildeling av plass ved hel- eller halvårsleie må sendes egen søknad. Leie for salgsplass på torget betales hos kommunekasserer, som også utsteder bevis for betalt leie. Denne tillatelsen skal plasseres synlig på salgsstedet.
9.Rådmannen kan gi unntak fra regelverket i denne forskrift. Ved spesielle arrangement i området kan rådmannen bestemme at leietakeren må vike for denne aktiviteten. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet i en slik situasjon.