Forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning alkoholholdig drikk m.v., Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1995-12-07-1049
PublisertII 1995 445
Ikrafttredelse01.04.1996
Sist endretFOR-2016-02-02-112
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137, FOR-1989-12-19-1265
Kunngjort
KorttittelForskrift til serverings- og alkoholloven, Bjugn

Fastsatt av Bjugn kommunestyre 27. juni 1995 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., forskrift 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven). Stadfestet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. desember 1995. Endret ved forskrifter 9 nov 2004 nr. 1455, 23 okt 2012 nr. 1007, forskriften kunngjort i sin helhet (i kraft 1 jan 2013), 2 feb 2016 nr. 112.

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer:

a.Åpningstid for serveringssteder
b.Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk
c.Uteservering
d.Kontroll av salgs- og skjenkestedene
e.Delegering av myndighet.
§ 2.Åpningstid for serveringsstedene

Serveringsstedene skal holde lukket fra kl. 0130 til kl. 0600.

For servering på utearealer vises til § 4.

Når særlige grunner foreligger kan det dispenseres fra ovennevnte bestemmelser.

Serveringssteder kan innvilges tillatelse til å holde åpent til kl. 0230 fredag og lørdag, samt kveld før og på bevegelig hellig- og høytidsdag.

§ 3.Skjenketiden for øl, vin og brennevin

Skjenking av øl og vin kan ikke skje før kl. 0600, og skal avsluttes ½ time før stedet stenger.

Skjenking av brennevin kan ikke skje før kl. 1300, og skal avsluttes kl. 0100.

Skjenketiden for all alkoholholdig drikk kan utvides til kl. 0200 fredag og lørdag, samt kveld før og på bevegelig hellig- og høytidsdag.

For skjenking på utearealer vises til § 4.

Når særlige grunner foreligger, kan det dispenseres fra ovennevnte bestemmelser.

§ 4.Servering og skjenking på utearealer

Det kan gis tillatelse til servering og skjenking av øl, vin og brennevin på utearealer, hele året.

All servering og skjenking på utearealer skal opphøre kl. 2400 søndag–torsdag og kl. 0100 fredag–lørdag og kveld før og på bevegelig hellig- og høytidsdag.

All uteservering og skjenking skal skjermes på forsvarlig måte.

§ 5.Salgstider for øl i forretningene

Uavhengig av hva som måtte være bestemt for forretningers alminnelige åpnings- og lukningstid, kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

mandag–fredag kl. 0800–2000

lørdag/dager før søn- og helligdag (unntatt onsdag før skjærtorsdag) kl. 0800–1800.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av øl ikke tillatt.

0Endret ved forskrift 2 feb 2016 nr. 112.
§ 6.Kontroll

Det skal være et eget utvalg for kontroll av salgs- og skjenkebevillingene med funksjonstid valgperioden.

Utvalget oppnevnes av kommunestyret og gis sekretærhjelp fra saksbehandler ved administrasjonen.

Kontrolloppgavene utføres iht. lov og forskrifter, men med flg. kontrollhyppighet pr. år:

skjenkesteder5 ganger
salgssteder3 ganger

For øvrig kan kontrollutvalget redusere hyppigheten ved begrensning i åpningstiden og øke den når det er mistanke om mislighold.

Ambulerende/enkeltbevillinger og bevillinger gitt til steder hvor det stort sett arrangeres sluttede selskap, kontrolleres ved behov eller når det er mistanke om misbruk av bevilling.

§ 7.Overtredelse

Overtredelser behandles iht. sentrale forskrifter til alkoholloven, kap. 10.

Kontrollutvalget delegeres myndighet til å administrere prikkbehandlingen.

Formannskapet delegeres myndighet til inndragning av bevilling i tråd med forskriftenes bestemmelser.

0Endret ved forskrift 2 feb 2016 nr. 112.
§ 8.Delegering

Iht. kommunelovens § 23, delegeres flg. til administrasjonssjefen:

a.Kommunestyrets myndighet til å godkjenne styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger samt serveringsbevillinger.
b.Fullmakt til å tillate bruk av ambulerende skjenkebevilling, herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende.
c.Fullmakt til å tillate bruk av enkeltbevilling ved spesielle arrangementer.
d.Fullmakt til utvidelse av skjenkelokalet eller bruk av bevilling utenfor skjenkestedet for enkeltanledning.
e.Fullmakt til dispensasjon fra fastsatt skjenketid, og dermed også åpningstid, jf. denne forskrifts § 3, samt § 15 i lov om serveringsvirksomhet.
§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer ikraft med virkning fra 1. april 1996, og senere endringer fra vedtakstidspunkt eller angitt virkningsdato.