Forskrift for alkoholomsetning, Nesna kommune, Nordland.

DatoFOR-1995-12-27-1075
PublisertII 1995 497
Ikrafttredelse27.12.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift for alkoholomsetning, Nesna

Fastsatt av Nesna kommunestyre 29. september 1994 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 og lov 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven), jfr. forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Nordland 27. desember 1995.

1.Målsetting
1.1 Nesna kommune har som målsetting at alkoholomsetningen i kommunen skal skje i ordnede og forsvarlige former for å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av alkohol.

Målsettingen søkes realisert gjennom holdningsskapende arbeid, kontroll av salgs- og skjenkebevillinger ved eventuell overtredelse av lov eller forskrift.

2.Salgsbevillinger
2.1 Salgsbevillinger for øl i skatteklasse 2 kan gis til dagligvareforretninger. Andre forretninger kan vurderes.
2.2 Salgstiden for øl i skatteklasse 2 følger normalåpningstiden, dvs.:
Mandag - fredag kl. 09.00 - 17.00
Lørdag kl. 09.00 - 14.00

Campingplasser:

Mandag - lørdag kl. 09.00 - 24.00
Søndag kl. 13.00 - 22.00
2.3 Bevillingsperioden følger kommunestyreperioden med opphør senest 31. mars året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
3.Skjenkebevillinger
3.1 Det totale antall alminnelige skjenkebevillinger må vurderes ut fra skjenkestedets art. Dette gjelder også vurdering om bevilling til skjenking av øl i skatteklasse 3 og skjenking av brennevin.
3.2 Nesna kommune innehar 2 ambulerende skjenkebevillinger for øl, vin og brennevin som kan tildeles etter søknad til formannskapet.

Ambulerende skjenkebevilling kan bare tildeles for enkeltstående arrangementer av sluttet karakter.

Søknaden må være formannskapet i hende senest 3 uker før arrangementet finner sted.

Søknaden må inneholde:

-hva bevillingen skal omfatte
-navn på ansvarlig skjenkebestyrer m/personalia
-skjenkested
-type arrangement
-antall gjester som deltar på arrangementet.
3.3 Skjenketiden for øl i skatteklasse 2 og vin er på fredager og lørdager fra kl. 09.00 og inntil en halv time før stengetid. På tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 og inntil en halv time før stengetid.

Øvrige dager ikke utover kl. 24.00.

3.4 Skjenketiden for brennevin og øl i skatteklasse 3 er på fredager og lørdager fra kl. 13.00 og inntil en halv time før stengetid. På tirsdager og torsdager fra kl. 13.00 og inntil en halv time før stengetid.

Øvrige dager ikke utover kl 24.00.

3.5 Det enkelte skjenkesteds åpningstid fastsettes slik:

Mandag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Tirsdag/onsdag fra kl. 09.00 til kl. 01.30.

Onsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Torsdag/fredag fra kl. 09.00 til kl. 01.30.

Fredag/lørdag fra kl. 09.00 til kl. 03.00.

Lørdag/søndag fra kl. 09.00 til kl. 03.00.

Søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

3.6 Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, første påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag og første juledag, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg.

Dispensasjon fra skjenketiden kan etter søknad gis av formannskapet.

3.7 Bevillingshavere fastsetter selv sin skjenketid innenfor denne forskrifts ramme.
3.8 Bevillingsperioden følger kommunestyreperioden med opphør senest 31. mars året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
4.Brudd på forskriften
4.1 Brudd på bestemmelsene i denne forskrift kan medføre at salgs- og skjenkebevillinger blir inndratt.
5.Ikrafttreden
5.1 Forskriften trer i kraft straks.