Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, samt salgstid for øl, Værøy kommune, Nordland

DatoFOR-1996-01-10-37
PublisertII 1996 9
Ikrafttredelse10.01.1996
Sist endretFOR-2016-09-19-1105 fra 30.10.2016
Endrer
Gjelder forVærøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Værøy

Fastsatt av Værøy kommunestyre 31. august 1994 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4 og lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Nordland 10. januar 1996. Endret ved forskrift 19 sep 2016 nr. 1105 (i kraft 30 okt 2016, forskriften gjengitt i sin helhet).

§ 1.Virkeområde

Forskriftene regulerer:

a)Luknings- og skjenketider for serveringsteder med bevilling for skjenking av alkohol.
b)Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.
c)Åpningstider for overnattingssteder.
d)Salgstider for salg av alkohol i forretninger med slik bevilling.
§ 2.Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av alkohol

Følgende definisjoner legges til grunn, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:

-Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
-Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.
a)Åpnings- og lukketider i alle måneder:

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling (gruppe 1, 2 og 3) til skjenking skal i disse månedene holde lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00.

b)Skjenketider i alle måneder:

Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 til kl. 02.30.

Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl. 13.00 til kl. 02.30.

c)Skjenketider uteservering:

Utendørs servering følger skjenketidene innendørs, med unntak for skjenkesteder i boligstrøk.

Skjenkesteder i boligstrøk skal avslutte uteserveringen senest kl. 23.00.

d)Overnattingsgjester:

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene som er fastsatt i § 4-4. Med overnattingssted menes utleie av rom mot betaling.

Rorbuer og hytter omfattes ikke av begrepet. Det er en forutsetning at skjenking til overnattingsgjester skjer utenfor overnattingsstedets ordinære skjenkesteder. Skjenking til stedets overnattingsgjester vil for eksempel kunne skje i resepsjonen eller på rommene.

e)Bevillingsrettigheter:

Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstider for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt. a–d dersom det foreligger særlige forhold.

§ 3.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling for salg av alkohol

Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holde åpent som bestemt i § 2.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Lukningstidene i § 2 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester.

§ 5.Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om salgsstedets alminnelige åpnings- og lukningstid kan salgssteder med kommunal bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 - maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom: 

Mandag–fredag kl. 09.00–20.00 

Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi himmelfartsdag kl. 09.00–18.00 

Jul-, påske- og pinseaften kl. 09.00–15.00 

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt.

§ 6.Dispensasjon mv.

Det kan for en enkeltanledning gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner.

Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av rådmannen.

Slike avgjørelser refereres i det påfølgende møte i formannskapet/hovedutvalget for helse og sosial.

§ 7.Pålegg om stenging

I henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling.

Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested for inntil to dager når det er nødvendig for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.

§ 8.Kontroll og inspeksjon

Værøy kommune har engasjert et eksternt selskap til å utføre kontrollene. Kontrollene skal gjennomføres med minst to kontrollører.

Inspeksjonsrapportene sendes på fastsatt formular til kontrollutvalget for skjenke- og utsalgssteder.

§ 9.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til bestemmelsene i kapitel 10 i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

For øvrig vises til samme lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves tidligere kommunale vedtak og disposisjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssteder.