Forskrift om åpnings- og skjenketider samt salgstid for øl, Tysfjord kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-02-08-161
PublisertII 1996 41
Ikrafttredelse08.02.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider mm, Tysfjord

Fastsatt av Tysfjord kommunestyre 27. november 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4, lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Nordland 8. februar 1996.

§ 1.Virkemåte

Forskriften regulerer:

a)Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
b)Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.
c)Åpningstider for overnattingssteder.
d)Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling.
§ 2.Luknings- og skjenketider
a)Serveringssteder skal holde lukket fra kl. 01.00 til 06.00.

For serveringssteder med overnattingsbevilling gjelder samme lukningstider som nevnt i første ledd. Dette med unntak av fredager og lørdager. På disse dagene skal det holdes lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00.

b)Serveringssteder med skjenkebevilling for øl og vin kan skjenke fra kl. 11.00 til kl. 00.30.

For serveringssteder med overnattingsbevilling og skjenkebevilling for øl og vin gjelder samme skjenketid som nevnt i første ledd. På fredager og lørdager kan bevilling gis for skjenking av øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.30.

c)Serveringssteder med skjenkebevilling for brennevin kan skjenke fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

For serveringssteder med overnattingsbevilling og skjenkebevilling for brennevin gjelder samme skjenketid som nevnt i første ledd. På fredager og lørdager kan bevilling gis for skjenking av brennevin til kl. 01.00.

d)Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. pinsedag og 1. juledag og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, sametingsvalg og kommunevalg.
e)Kommunestyret kan ved behandlingen av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt. a-c dersom det foreligger særlige forhold.
§ 3.Åpningstider for overnattingssteder

Lukningstidene i § 2 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester.

§ 4.Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningers alminnelige åpningstid kan salgssteder med kommunal salgsbevilling selge øl i følgende tidsrom:

- Mandag - fredag kl. 09.00 - 20.00
- Lørdager kl. 09.00 - 16.00.
§ 5.Ambulerende skjenkebevilling

Den kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i saker om ambulerende skjenkebevilling kan gi tillatelse til skjenking for den enkelte anledning etter reglene i denne forskrifts § 2.

Tillatelse til skjenking m.v. kan gis av administrasjonssjefen etter skriftlig søknad.

Søknad om ambulerende skjenkebevilling sendes kommunen senest en uke før arrangementet skal avholdes.

Vedtak om tildeling av ambulerende skjenkebevilling refereres i påfølgende møte i formannskapet.

§ 6.Dispensasjon

Det kan for enkelte anledninger gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner.

Søknader om dispensasjon som nevnt i første ledd avgjøres av formannskapet.

Politiet kan for enkelte anledninger, gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt for kommunen, jf. § 6, annet ledd i forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder.

§ 7.Pålegg om lukking

I henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 § 7 kan politiet påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen, så fremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.

§ 8.Kontroll og inspeksjon

Inspektør med kontrolloppgaver i utsalgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av administrasjonssjefen.

Det skal foretas minst 3 kontroller pr. år ved hvert salgs- og skjenkested.

Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til kontrollutvalget for skjenke- og utsalgssteder.

Kontrolloppgavene utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale instrukser.

§ 9.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift gitt med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. straffes i samsvar med bestemmelsene i samme lovs kap. 10. Forøvrig vises til denne lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

a)Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre relevante lover og forskrifter, kan medføre inndragning av skjenke-/salgsbevilling. Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra kontrollører.
b)Vedtak om inndragning skal treffes av kommunestyret etter at komite for helse- og sosial og kontrollutvalget har uttalt seg. Bevillingshaver skal gis anledning til å uttale seg, og eventuell uttalelse fra denne forelegges alle instanser der sanksjonsreaksjoner behandles, jf. forvaltningslovens regler.
c)Norm for sanksjonsreaksjoner:
1.Ved førstegangs overtredelse:
-skriftlig advarsel gis av kontrollutvalget
-bevillingshaver innkalles til møte i kontrollutvalget.
2.Ved andregangs overtredelse:
-inndras bevillingen for 14 dager
-inndras bevillingen for 6 måneder, hvis overtredelsen består i salg/skjenking til person som ikke fyller lovens vilkår for kjøp.
3.Ved tredjegangs overtredelse:
-inndras bevillingen for minimum 1 måned
-inndras bevillingen for resten av bevillingsperioden, hvis overtredelsen består i salg//skjenking til person som ikke fyller lovens vilkår for kjøp.
4.Ved fjerdegangs overtredelse:
-bevillingen inndras.

Sanksjonsreaksjoner etter nr. 2, 3 og 4 treffes av kommunestyret.

d)Manglende innbetalt skjenkeavgift medfører inndragning av bevilling inntil avgiften blir betalt.
e)Ved eventuelt gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevillingen skal oversikt over gitte advarsler og ilagte sanksjoner følge sakspapirene.
f)I vedtak om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c nr. 1 skal det opplyses om adgangen til å fremsette klage etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, jf. § 2 første ledd pkt. b. Klageinstans for enkeltvedtak om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c nr. 1 er den kommunale klagenemnd.

Vedtak truffet av kommunestyret om sanksjonsreaksjoner kan ikke påklages.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere kommunale vedtak og disposisjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssteder og salgssteder.