Forskrift om salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin, åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1996-06-27-755
PublisertII 1996 243
Ikrafttredelse27.06.1996
Sist endretFOR-2001-05-22-537
EndrerFOR-1994-09-28-956
Gjelder forTvedestrand kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om ølsalg/-skjenking, Tvedestrand

Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 18. juni 1996 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 og § 3-7 og lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet, med unntak av bestemmelsene gitt med hjemmel i alkoholloven, av fylkesmannen i Aust-Agder 27. juni 1996. Endret 22 mai 2001 nr. 537.

§ 1.Virkemåte

Forskriften regulerer:

a)Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
b)Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.
c)Åpningstider for overnattingssteder.
d)Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling.
§ 2.Åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin

Åpnings- og lukningstider 

a)Åpnings- og lukningstider

Serveringssteder i kommunen med skjenkebevilling (øl, vin og brennevin) skal holde lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00.

b)Skjenketider m.v.

Skjenketider og salgstider fastsettes ved særskilt vedtak for den enkelte bevillingshaver.

c.Innskrenkinger i skjenketid

Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. pinsedag og 1. juledag og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, sametingsvalg og kommunevalg, jfr. lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4, fjerde ledd og valgloven § 93.

d.Endring av åpnings- og skjenketider

En bevillingshaver kan selv i sin drift fastsette kortere åpnings- og skjenketider enn det som fremgår av bevilling/denne forskrift.

0Endret ved forskrift 22 mai 2001 nr. 537.
§ 3.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg/skjenking av alkohol

Serveringssteder uten salgs-/skjenkebevilling, herunder bensinstasjoner, kan holde åpent hele døgnet.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Lukningstidene i § 2 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester, jfr. forskrift av 1. juli 1983 nr 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 8 første ledd.

§ 5.Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningers alminnelige åpnings- og lukningstid kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg, maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

-Mandag - fredag kl. 06.00 - 20.00
-Lørdager kl. 06.00 - 18.00
-Søn- og helligdager intet salg.
§ 6.Ambulerende skjenkebevilling

Den som kommunestyret har delegert myndighet (administrasjonssjefen) til å gi en søker ambulerende skjenkebevilling kan gi tillatelse til skjenking for den enkelte anledning etter reglene i denne forskrifts § 2 pkt. a.

Tillatelse til skjenking m.v. gis etter skriftlig søknad.

§ 7.Pålegg om lukking

I henhold til forskrift 1. juli 1983 nr 1137 § 7 kan politiet påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig i kommunen, så fremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.

§ 8.Kontroll og inspeksjon

Inspektører med kontrolloppgaver i utsalgs- og skjenkesteder med skjenke-/salgsbevilling, engasjeres for bestemt tidsrom av administrasjonssjefen. Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til kontrollnemnda for skjenke- og utsalgssteder. Kontrolloppgavene utføres i h.h.t. lov, forskrifter og kommunale instrukser, og omfatter også ambulerende skjenkebevilling. Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og inspeksjonsoppgaver.

§ 9.Komité for omsorg og undervisning er kommunens kontrollorgan. Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i kapittel 10 i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. For øvrig vises til samme lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

a)Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre beslektede og relevante lover og forskrifter, kan medføre inndragning av skjenke/salgsbevilling. Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra kontrollører.
b)Vedtak om inndragning skal fattes i kommunestyret etter at kontrollutvalget har uttalt seg. Eventuell uttalelse fra bevillingshaver skal foreligge i alle instanser der sanksjonsreaksjoner behandles. Se forvaltningslovens §§ 16, 17 og 18.
c)Norm for sanksjonsreaksjoner:
1.Ved 1. gangs overtredelse:

Skriftlig advarsel.

Advarsel gis av kontrollutvalget for skjenke- og utsalgssteder.

Ved. evt. gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene.

2.Ved 2. gangs overtredelse:

Inndragningsvedtak fattes av kommunestyret.

Inndragning av bevilling etter følgende skala:

Skjenking/salg til mindreårige: 60 dager.

Skjenking/salg til synlig berusede personer: 30 dager.

Skjenking/salg utover fastsatt tidspunkt: 30 dager.

Manglende ro og orden i og utenfor skjenke/salgsstedet: 20 dager.

Andre brudd på lover og forskrifter: 20 dager.

3.Ved 3. gangs overtredelse:

Inndragningsvedtak fattes av kommunestyret.

Inndragning skjer for resten av bevillingsperioden eller for inntil 2 år der dette er tidsmessig mulig i bevillingsperioden.

4.Manglende betaling av avgift:

Når betaling av bevillingsavgift ikke skjer etter 2. gangs varsel, inndras bevillingen inntil avgift er betalt.

d)Klageadgang etter forvaltningsloven § 28, andre ledd, jfr. § 2, første ledd. b) Klageinstans ved enkeltvedtak om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr 1 er kommunestyret. Vedtak fattet av kommunestyret om sanksjonsreaksjoner etter denne § pkt. c) 1, 2 og 3 kan ikke påklages.
§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere kommunale vedtak og dispensasjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssaker, deriblant forskrift av 28. september 1994 nr. 956 om åpnings- og lukningstider for overnattings- og serveringssteder, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.