Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, samt salgstid for øl, Rødøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-08-27-874
PublisertII 1996 301
Ikrafttredelse27.10.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forRødøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskr. om salgs- og skjenketid, Rødøy

Fastsatt av Rødøy kommunestyre 28. mars og 2. mai 1996 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4 samt forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Nordland 27. august 1996.

§ 1.Virkemåte

Forskriften regulerer:

a)Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
b)Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til salg av alkohol.
c)Åpningstider for overnattingssteder.
d)Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling.
§ 2.Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin

Åpnings- og skjenketider m.v.:

a)Åpnings- og lukningstider i alle måneder unntatt desember: Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling (øl, vin og brennevin) til skjenking skal i disse månedene holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00.
b)Åpnings- og lukningstider i desember måned: Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling (øl, vin og brennevin) til skjenking skal i denne måneden holde lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00.
c)Skjenketider i alle månedene unntatt desember: Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.30. Det kan skjenkes brennevin fra kl. 13.00 til kl. 01.30. Utendørs servering følger de samme skjenketider.
d)Skjenketider i desember måned: Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.30 Det kan skjenkes brennevin fra kl. 13.00 til kl. 02.30. Utendørs servering følger de samme skjenketider.
e)Innskrenkninger i skjenketid: Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. pinsedag og 1. juledag, samt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, sametingsvalg og kommunevalg, kfr. lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 fjerde ledd og valgloven § 93.
f)Bevillingsrettigheter: Kommunestyret kan ved behandlingen av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt. a-e dersom det foreligger særlige forhold.
§ 3.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk

Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holde åpent hele døgnet i månedene juni, juli og august. I årets øvrige måneder er åpningstiden som for serveringssteder med alkoholbevilling.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Lukningstidene i § 2 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester, kfr. forskrift 1. juli 1987 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 8, første ledd.

§ 5.Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningers alminnelige åpnings- og lukningstid kan salgssteder med kommunal salgsbevilling til ølsalg - maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom: 

Mandag - fredag kl. 09.00 - 20.00
Lørdager og dager før helligdag kl. 09.00 - 16.00
§ 6.Ambulerende skjenkebevilling

Den kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i saker om ambulerende skjenkebevilling (rådmannen) kan gi tillatelse til skjenking for den enkelte anledning etter reglene i denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking m.v. gis etter skriftlig søknad.

§ 7.Dispensasjon

Det kan for enkelt anledning gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet.

Hva angår åpnings- og lukningstider kan politiet også for enkelt anledning gi dispensasjon i henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 6 annet ledd.

§ 8.Pålegg om lukking

I henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 § 7 kan politiet påby at serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen, så fremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.

§ 9.Kontroll og inspeksjon

Kontrollører av utsalgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen. Kontrolloppgavene utføres i henhold til lov, forskrift og kommunale instrukser.

Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontrolloppgavene.

§ 10.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i h.h.t. bestemmelsene i kap. 10 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Forøvrig vises til samme lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

a)Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre relevante lover og forskrifter, kan medføre inndragning av skjenke-/salgsbevilling. Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra kontrollører.
b)Vedtak om inndragning av alkoholbevilling skal fattes i kommunestyret. Bevillingshaver skal gis anledning til skriftlig uttalelse når spørsmålet om overtredelse av bevilling og eventuelle sanksjonsreaksjoner derav, behandles av kommunestyret, kfr. forvaltningsloven §§ 16, 17 og 18.
c)Norm for sanksjonsreaksjoner:
1.Ved 1. gangs overtredelse:

Skriftlig advarsel. Ved evt. overtredelser og ved søknad om ny bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene.

2.Ved 2. gangs overtredelse:

Inndragning av bevilling for inntil 90 dager.

3.Ved 3. gangs overtredelse:

Inndragning skjer for resten av bevillingsperioden, og kommunestyret anser at minimum inndragning bør være 2 år.

d)Klageadgang etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, kfr. § 2 første ledd b): Klageinnstans ved enkeltvedtak om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr. 1 er den kommunale klagenemnd. Vedtak fattet av kommunestyret om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr. 2 og 3 kan ikke påklages.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft den første måneden etter kunngjøring av stadfestet forskrift. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere kommunale vedtak og dispensasjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssteder.