Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt om salgstid for øl, Vega kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-10-22-1031
PublisertII 1996 355
Ikrafttredelse22.10.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forVega kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider mv, Vega

Fastsatt av Vega kommunestyre 19. juni 1996 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4, lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Nordland 22. oktober 1996.

§ 1.Virkemåte

Forskriften regulerer:

a)Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
b)Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til skjenking av alkohol.
c)Åpningstider for overnattingssteder.
d)Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling.
§ 2.Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin

Åpnings- og skjenketider m.v.:

a)Åpnings- og lukningstider:

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling (øl, vin og brennevin) til skjenking, skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00.

b) Skjenketider i alle månedene unntatt desember:

Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 02.00.

Det kan skjenkes brennevin fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Utendørs servering følger de samme skjenketider.

c)Innskrenkninger i skjenketid:

Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. pinsedag og 1. juledag, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, sametingsvalg og kommunevalg, jf. lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 fjerde ledd og valgloven § 93.

d)Bevillingsrettigheter:

Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt. a - c dersom det foreligger særlige forhold.

§ 3.Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til skjenking av alkohol

Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holde åpent som bestemt i § 2.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Lukningstidene i § 2 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 8 første ledd.

§ 5.Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningers alminnelige åpnings- og lukningstid kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg - maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

-Mandag - fredag kl. 06.00 - 20.00
-Lørdager kl. 06.00 - 18.00
§ 6.Ambulerende skjenkebevilling

Den som kommunestyret har delegert myndighet til å gi en søker ambulerende skjenkebevilling (formannskapet) kan gi tillatelse til skjenking for den enkelte anledning etter reglene i denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking m.v. gis etter skriftlig søknad. Slike vedtak refereres i påfølgende møte i kommunestyret.

§ 7.Dispensasjon m.v.

Det kan for enkelt anledning gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet.

Hva angår åpnings- og lukningstider kan politiet for enkeltanledning gi dispensasjon i henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 6 annet ledd.

§ 8.Pålegg om lukking

I henhold til forskrift 1. juli 1983 nr. 1137 § 7 kan politiet påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen, såfremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.

§ 9.Kontroll og inspeksjon

Inspektører med kontrolloppgaver i utsalgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen.

Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til kontrollnemda for skjenke- og utsalgssteder. Kontrolloppgavene utføres i h.h.t. lov, forskrifter og kommunale instrukser.

Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og inspeksjonsoppgaver.

§ 10.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i kapittel 10 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. For øvrig vises til samme lovs § 1-8 om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

a)Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre relevante lover og forskrifter, kan medføre inndragning av skjenke-/salgsbevilling. Inndragning kan skje på bakgrunn av dom, vedtatt forelegg, politirapport og rapport fra kontrollører.
b)Vedtak om inndragning skal fattes i kommunestyret etter at kontrollnemnda og helse- og sosialstyret har uttalt seg. Eventuell uttalelse fra bevillingshaver skal foreligge i alle instanser der sanksjonsreaksjoner behandles. Se forvaltningsloven §§ 16, 17 og 18.
c)Norm for sanksjonsreaksjoner:
1.Ved første gangs overtredelse:

Skriftlig advarsel.

Advarsel gis av kontrollnemnda.

Ved. evt. gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene.

2.Ved andre gangs overtredelse:

Inndragning av bevilling etter følgende skala:

Skjenking/salg til mindreårige : 90 dager

Skjenking/salg til synlig

berusede personer : 60 dager

Skjenking/salg utover fastsatte

tidspunkt : 60 dager
Manglende betaling av bevillingsavgift : Til avgift
 er betalt

Manglende ro og orden i og

utenfor skjenke-//salgsstedet : 30 dager

Andre brudd på lover og

forskrifter : 30 dager
3.Ved tredje gangs overtredelse:

Inndragning skjer for resten av bevillingsperioden, og kommunestyret anser at minimum inndragning bør være 2 år.

d)Klageadgang etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, jf. § 2 første ledd b):

Klageinstans ved enkeltvedtak om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr. 1 er den kommunale klagenemnd.

Vedtak fattet av kommunestyret om sanksjonsreaksjoner etter pkt. c) nr. 2 og 3 kan ikke påklages.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves tidligere kommunale vedtak og dispensasjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssteder.