Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1997-12-03-1334
PublisertII 1997 762
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2009-08-25-1334 fra 27.09.2009
EndrerFOR-1996-03-19-330
Gjelder forAsker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Asker

Fastsatt av Asker kommunestyre 3. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrifter 5 sep 2001 nr. 1115, 25 aug 2009 nr. 1113 (i kraft 27 sep 2009).

§ 1.Åpningstid
§ 1-1.Serveringssteder kan holde åpent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00.

Kommunestyret bemyndiger rådmannen til å avgjøre søknader om å utvide åpningstiden frem til kl. 03.30 fra gatekjøkken og lignende beliggende i kjernen av Asker sentrum.

0Endret ved forskrift 5 sep 2001 nr. 1115.
§ 1-2.Kommunestyret kan fastsette reduserte åpningstider for det enkelte serveringssted.
§ 1-3.Kommunestyret bemyndiger formannskapet til, når særlige grunner foreligger, å gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt for kommunen.
§ 1-4.Bensinstasjoner og storkiosker unntas fra åpningstid angitt i § 1-1, med mindre formannskapet i enkelte tilfeller bestemmer noe annet.
0Tilføyd ved forskrift 25 aug 2009 nr. 1113 (i kraft 27 sep 2009).
§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998.

Fra samme tid oppheves § 1 i forskrift av 19. mars 1996 nr. 330 om lukningstid for serveringssteder og skjenketid for øl vin og brennevin, Asker kommune, Akershus.