Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-01-28-1573
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse28.01.1998
Sist endretFOR-2009-05-27-570
EndrerFOR-1985-04-11-888
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort25.08.2005
KorttittelForskrift om serveringstider, Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bærum kommunestyre 28. januar 1998 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret 27 mai 2009 nr. 570.

I

§ 1.Serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00
§ 2.Kommunestyret bemyndiger formannskapet til, når særlige grunner foreligger, å gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt for kommunen.

Formannskapet kan for enkelte anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt for kommunen.

Tillatelse etter denne paragraf kan når som helst trekkes tilbake.

§ 3.Politimesteren kan påby at et serveringssted skal lukke tidligere enn vanlig lukningstid i kommunen såfremt det ikke sørges for tilbørlig orden eller hvis omgivelsene forstyrres unødig ved støy fra virksomheten.
§ 4.Lukningstidene i § 1 gjelder ikke for den virksomhet som foregår i hoteller og andre overnattingssteder til overnattingsgjester.

Storkiosker og bensinstasjoner unntas fra lukningsforskriften § 1, med mindre formannskapet i enkelte tilfeller bestemmer noe annet.

0Endret ved forskrift 27 mai 2009 nr. 570.

II

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 11. april 1985 nr. 888 om lukningstider for serveringssteder, Bærum kommune, Akershus.