Forskrift for åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-03-12-281
PublisertII 1998 183
Ikrafttredelse23.04.1998
Sist endretFOR-2016-09-19-1085
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Aurskog-Høland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 12. mars 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd. Endret ved forskrifter 25 sep 2006 nr. 1651, 23 feb 2009 nr. 308, 24 juni 2013 nr. 903, 19 sep 2016 nr. 1085.

I

1.Serveringssteder kan holde åpent i tiden 05.30–02.30.

I tilknytning til serveringsvirksomhet inne på bensinstasjon kan kommunen ut fra en konkret vurdering gi tillatelse til utvidet åpningstid/døgnåpen serveringsdrift. Hensynene til naboer og den alminnelige ro og orden vurderes og skal inngå i den konkrete vurderingen.

I tiden mellom kl. 23.00 og 06.00 skal serveringen foregår innendørs og ikke ved bord eller plasser utendørs.

Tillatelsen kan tilbakekalles dersom ro- og ordensmessige forhold tilsier det.

0Endret ved forskrifter 25 sep 2006 nr. 1651, 23 feb 2009 nr. 308, 24 juni 2013 nr. 903, 19 sep 2016 nr. 1085.
2.Servering utomhus kan bare skje i tiden 06.00-23.00.
3.Formannskapet kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstider for det enkelte serveringssted.
4.Formannskapet kan likeledes, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstider for enkeltanledning for det enkelte serveringssted.
5.Forskriftenes pkt. 1, 2, 3 og 4 gjelder ikke for servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester.

II

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.