Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, samt salgstid for øl, Gildeskål kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-03-12-344
PublisertII 1998 248
Ikrafttredelse12.06.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Gildeskål

Fastsatt av Gildeskål kommunestyre 12. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 annet ledd og § 4-4 annet ledd og lov av 13. juni 1997 nr. 55. om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Forskriften regulerer:
-Åpnings-/skjenketider for serveringssteder
-Salgstider for salg av øl i forretninger med slik bevilling
-Åpningstider for overnattingssteder
-Ambulerende skjenkebevilling - delegasjon
-Kontroll/inspeksjon - sanksjoner ved overtredelse
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder:
a)Åpnings- og lukningstider i alle månedene unntatt desember:

Alle serveringssteder i kommunen skal i disse månedene holde lukket fra kl 02.00 til kl 06.00. Jfr. serveringsloven § 15, første ledd.

b)Åpnings- og lukningstider i desember:

Alle serveringssteder skal denne måneden holde lukket fra kl 03.00 til kl 06.00. Jfr. serveringsloven § 15, første ledd.

c)Skjenketider i alle månedene unntatt desember:

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 01.30. Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 01.30. Jfr. alkoholloven § 4-4, annet ledd.

Eventuell utendørs servering følger de samme skjenketider.

d)Skjenketider i desember:

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.30. Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 02.30. Jfr. alkoholloven § 4-4, annet ledd.

Eventuell utendørs servering følger de samme skjenketider.

e)Innskrenkninger i skjenkedager:

Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov, jfr. alkoholloven § 4-4, sjette ledd.

§ 3.Salgstider for salg av øl:

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningers alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

- Mandag - fredag kl 08.00 - 20.00

- Dager før søn- og helligdager

  u/dagen før Kr.himmelfart kl 08.00 - 18.00

Innskrenkninger i salgsdager:

Salg av øl på søn- og helligdager, 1., og 17. mai samt valgdager er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 3-7.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder:

Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester. Jfr. serveringsloven § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. Jfr. alkoholloven § 4-4, åttende ledd.

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning:
a)Ambulerende skjenkebevilling (sluttet selskap):

I henhold til alkoholloven § 4-5 og kommuneloven § 23 delegeres det til Rådmannen å gi ambulerende bevilling til skjenking av deltakere i sluttet selskap jfr denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad. Slik søknad må være sendt kommunen senest 2 uker før arrangement skal avholdes.

b)Bevilling for en enkelt anledning: (ordinær bevilling for en enkelt anledning):

I henhold til alkoholloven §§ 1-6, tredje ledd, 1-12, og kommunelovens § 8-3 delegeres det til Formannskapet å tildele skjenkebevilling for en enkelt anledning jfr denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad. Slik søknad må være sendt kommunen senest 6 uker før arrangement skal avholdes.

Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangementer hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenkingen skal skje på et fysisk avgrenset område.

Skjenking på slike arrangement skal ikke skje før kl. 20.00.

Vedtak etter § 5a refereres i påfølgende møte i helse- og sosialutvalg og formannskap. Rådmannens vedtak etter denne forskrifts § 5 kan påklages til kommunestyret. Jfr. forvaltningsloven § 28.

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter:

Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift etter nærmere søknad. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet. Jfr. alkoholloven § 1-12. Slik søknad må sendes kommunen senest 6 uker før arrangement skal avholdes.

Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i denne forskrifts § 2 pkt a-d. Jfr. serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, annet ledd.

§ 7.Stengningsadgang:

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 4 dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkoholloven § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling.

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd.

§ 8.Kontroll og inspeksjon:

Kommunens kontrollutvalg er Hovedutvalget for helse- og sosialsaker. Jfr. forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, § 10-3.

Inspektører med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen. Jfr. forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 § 10-5.

Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til Hovedutvalget for helse- og sosialsaker. Kontrolloppgavene utføres i h.h.t forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, kapittel 10 samt eventuelle kommunale instrukser.

Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og inspeksjonsoppgaver.

§ 9.Overtredelse/inndragning:

Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene som tilhører denne, kan kommunestyret inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid. Jfr. alkoholloven § 1-8, første ledd.

1.Ved første gangs overtredelse:
-Skriftlig advarsel

Advarsel gis av kontrollnemnda (Hovedutvalget for helse- og sosialsaker). Ved eventuelle gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene.

2.Ved andre gangs overtredelse:
-Skjenking/salg til mindreårige, inndragning av bevilling i 180 dager
-Inndragning av bevilling utføres av formannskapet etter skjønn.
3.Ved tredje gangs overtredelse:
-Inndragning skjer for resten av bevillingsperioden, og kommunestyret anser at minimum inndragning bør være 2 år. Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret.

Klageadgang på reaksjoner nevnt i denne forskrifts § 9 har klageadgang etter forvaltningsloven § 28 og alkoholloven § 1-16.

Klageinstans ved enkeltvedtak fattet av rådmannen er: Kommunestyret. Klagen sendes Gildeskål kommune, helse- og omsorgsetaten, 8140 Inndyr.

For øvrig gjelder følgende: Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen i Nordland. Slik klage skal sendes: Gildeskål kommune, 8140 Inndyr.

§ 10.Ikrafttredelse:

Denne forskriften trer i kraft 3 måneder etter vedtak. Jfr. serveringsloven § 15, tredje ledd. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere kommunale vedtak og dispensasjoner om luknings-, åpnings- og skjenketider for bevillingssteder.