Forskrift om salg av øl, samt åpnings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-04-16-406
PublisertII 1998 326
Ikrafttredelse05.06.1998
Sist endretFOR-2006-11-06-1240
EndrerFOR-1985-03-06
Gjelder forModum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider mm, Modum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Modum kommunestyre 16. april 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. Endret 6 nov 2006 nr. 1240.

Kapittel 1. Tid for salg av øl

§ 1.Salg og utlevering av øl kan på hverdager skje fra kl. 08.00 til kl 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke før Kristi Himmelfartsdag. På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan salg og utlevering skje mellom kl. 08.00 og 15.00.

Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Kapittel 2. Åpnings- og skjenketid

§ 2.Serverings- og skjenkesteder kan på hverdager og helligdager ha åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 01.30. På fredager, lørdager og dager før helligdager er åpningstiden fra kl. 08.00 til senest 03.30.
0Endret ved forskrift 6 nov 2006 nr. 1240 (i kraft 16 nov 2006).
§ 3.Skjenking av øl, vin og brennevin avsluttes en halvtime før lukketid, jf. ellers alkohollovens § 4-4, siste ledd.
0Endret ved forskrift 6 nov 2006 nr. 1240 (i kraft 16 nov 2006).
§ 4.Formannskapet gis fullmakt til, når særlige grunner foreligger, å utvide eller innskrenke de tidene som er fastsatt i § 2, jfr. dog alkohollovens § 4-4, fjerde og femte ledd.
§ 5.Rådmannen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon fra ovennevnte åpnings- og skjenketider etter særskilt søknad, jfr. dog alkohollovens § 4-4, fjerde og femte ledd. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om ambulerende bevilling og godkjenne skjenkebestyrer for en enkelt anledning, jfr. alkohollovens § 4-5.
§ 6.Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning for kortere eller lengre perioder eller for resten av bevillingsperioden, avhengig av hvor alvorlig bruddet er.
§ 7.Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. Lukningsforskrift for serveringssteder og tid for skjenking, vedtatt i Modum kommunestyre 6. mars 1985, oppheves fra samme tidspunkt.1
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.