Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-2000-05-10-591
PublisertII 2000 343
Ikrafttredelse13.08.2000
Sist endretFOR-2016-05-25-551 fra 02.06.2016
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
Rettet11.06.2004, rettet i § 1.
KorttittelForskrift om skjenketider mm, Hamar

Fastsatt av Hamar kommunestyre 10. mai 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4 og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrifter 31 mars 2004 nr. 685, 15 mars 2006 nr. 359, 21 mai 2008 nr. 650, 26 aug 2015 nr. 1006 (i kraft 3 sep 2015), 25 mai 2016 nr. 551 (i kraft 2 juni 2016).

§ 1.Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30. Serveringssteder med skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.00. Bensinstasjoner kan holde døgnåpent.

Det kan vedtas innskrenkninger i åpningstiden for det enkelte serveringssted dersom særlige grunner foreligger.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2004 nr. 685 (i kraft 1 april 2004), 21 mai 2008 nr. 650 (i kraft 1 juli 2008).
§ 2.Skjenketider for alkoholholdig drikk

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol (gruppe 1 og 2) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 01.30. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (gruppe 3) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 01.30.

Det kan vedtas innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2004 nr. 685 (i kraft 1 april 2004), 15 mars 2006 nr. 359 (i kraft 30 april 2006), 21 mai 2008 nr. 650 (i kraft 1 juli 2008).
§ 3.Salgstider for alkoholholdig drikk

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager, unntatt Kristi himmelfartsdag, skal salget opphøre kl. 18.00.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

0Endret ved forskrifter 15 mai 2006 nr. 359 (i kraft 30 april 2006), 26 aug 2015 nr. 1006 (i kraft 3 sep 2015).
§ 4.Dispensasjon

Bevillingshavere kan etter søknad gis dispensasjon fra forskriftene om salgs- og skjenketid i forbindelse med gjennomføring av større arrangementer med spesiell betydning for Hamar.

0Tilføyd ved forskrift 25 mai 2016 nr. 551 (i kraft 2 juni 2016).