Forskrift om konsesjonsbetingelser for visning og omsetning av film og videogram, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-2000-06-28-841
PublisertII 2000 412
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1987-05-15-21, FOR-1999-12-20-1515
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Hamar

Fastsatt av Hamar kommunestyre 28. juni 2000 med hjemmel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram og forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder visning og omsetning av film og videogram i næring i Hamar kommune.

§ 2.Konsesjonsplikt

Alle som vil drive næringsmessig visning eller omsetning av film og videogram skal ha kommunal konsesjon. Forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram § 2-2 gjør noen unntak fra kravet om konsesjonsplikt.

§ 3.Konsesjonsmyndighet - klage

Myndighet til å fatte vedtak og utføre kontroll i henhold til denne forskrift delegeres til rådmannen.

Enkeltvedtak fattet i medhold av forskriften kan påklages til Klagenemnda for Hamar kommune.

§ 4.Generelle konsesjonsbetingelser

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og forskriftene til denne.

§ 5.Spesielle konsesjonsbetingelser
a)Konsesjon gis til enkeltpersoner og ikke bedrift. Firmaer som skifter konsesjonshaver må derfor søke om ny konsesjon.
b)Konsesjon vil ikke bli gitt til videoforhandlere under 18 år. All omsetning av film og videogram skal skje over disk, og betjening som håndterer slik omsetning skal ha fylt 18 år. Videoautomater tillates ikke.
c)Postordreomsetning av videogram og film direkte til forbruker skal ha konsesjon på vanlig måte i den kommune virksomheten hører hjemme. Omsetning kan ikke skje til personer under 18 år.
d)Omsetning av film og videogram må ikke skje til barn under 10 år. For øvrig skal film og videogram ikke vises eller omsettes til personer under den anbefalte aldersgrense som filmen/videogrammet er merket med.

Konsesjonshaver skal i tvilstilfelle forlange legitimasjon.

e)Videoforhandlerne bør ved utleie av film og videogram tilstrebe en største mulig bredde i tilbudet. Et rimelig utvalg av det som finnes på markedet av barnefilm og norskprodusert film skal være tilgjengelig for publikum (jf. forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram § 2-1).
§ 6.Kontroll

Kommunen har rett til å gjennomføre nødvendig kontroll med at den konsesjonspliktige virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldende regler.

§ 7.Konsesjonens gyldighetstid, oppsigelse m.v.

Konsesjonen gis for en periode på inntil fire år, slik at alle konsesjoner må fornyes pr. 1. juli første året i hver valgperiode.

Konsesjonshaver plikter selv å søke om fornyelse innen 3 måneder før konsesjonen går ut. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonshaver bryter reglene i loven, forskriftene eller de kommunale konsesjonsbetingelsene.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2000.