Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Løten kommune, Hedmark.

DatoFOR-2002-03-13-333
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2002
Sist endretFOR-2015-09-09-1036
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort11.04.2002
KorttittelForskrift om skjenketider mm, Løten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Løten kommunestyre 13. mars 2002 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4, og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1036.

§ 1.Innledning

Formålet med lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. er å begrense i størst mulig grad de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære ved å regulere innførsel og omsetning av alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholloven definerer alkoholholdig drikke i § 1-3 som drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersbestemmelsen i § 1-5 får anvendelse på drikk mellom 1,70 og 2,50 volumprosent alkohol.

Løten kommune er gjennom alkoholloven ansvarlig for den utøvende bevillingspolitikken, samt gitt den utøvende myndighet til å gi og inndra salgs- og skjenkebevillinger i tråd med bestemmelsene i alkoholloven. Herunder ligger også myndighet til å foreta den nødvendige kontroll med salgs- og skjenkesteder.

§ 2.Målsettinger

Nasjonale mål og planer

Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge kommunene å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Bestemmelsen (alkohollovens § 1-7a) trådte i kraft 1. januar 1998.

Regjeringen la i 1998 fram en handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel - St.prp.nr.58 (1997-1998). Planen har som mål å opprettholde en sterk kontrollinnsats på rusmiddelområdet, styrke opplysningsvirksomheten, og bygge ut et mer tilpasset behandlingstilbud. Målet er å gjennomføre en helhetlig forebyggingsinnsats. 

Lokale/kommunale mål og planer

Løten kommune gjennomfører en alkoholpolitikk som bygger på alkohollovens formål og på de nasjonale føringene gitt av Stortinget. Den politiske handlingsplan mot misbruk av rusmidler i Løten kommune inneholder en rekke verdivalg. Målsettingene for arbeidet etter denne plan skal være å:

-bidra til at unge ikke utvikler rusproblemer
-bidra til et lavere forbruk av rusmidler for å begrense de sosiale og helsemessige skadevirkningene
-kunne tilby et behandlingstilbud til mennesker med rusproblemer som kan bidra til løsning/avhjelping av deres rusproblem og avgrense skadevirkningene av dette mest mulig.
§ 3.Bevillingsperioden

Bevillingsperioden følger kommunestyreperioden og løper over 4 år.

§ 4.Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder skal holdes lukket mellom kl. 02.30 - 06.00.

Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted. Slike vedtak kan når som helst omgjøres.

Kommunen kan ved enkeltstående anledning gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til den tid som er vedtatt av kommunen i første eller annet ledd, samt ta stilling til utvidet skjenkelokale. Avgjørelsen fattes av rådmannen.

§ 5.Skjenketid for øl, vin og brennevin

Skjenking av øl og vin på serveringssted må ikke finne sted fra kl. 02.00 til kl. 09.00.

På søn-, hellig- og høytidsdager må skjenking av øl og vin ikke skje før kl. 13.00.

Skjenking av brennevin på serveringssted må ikke finne sted fra kl. 02.00 til kl. 13.00.

Dersom kommunen fatter vedtak om å innskrenke åpningstiden etter § 1, må skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenking skal opphøre senest ½ time før skjenkestedet stenger.

0Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1036.
§ 6.Skjenkebevillinger - ulike typer
A.Bevillingskombinasjoner.

Løten kommune benytter følgende bevillingskombinasjoner:

1.Øl
2.Øl og vin
2.Øl, vin og brennevin
B.Det kan utstedes to typer skjenkebevilling; Ordinær skjenkebevilling og bevilling for sluttet selskap.

Ordinær skjenkebevilling gir bevillingsinnehaver adgang til å skjenke alle kategorier av gjester som oppfyller lovens krav om aldersgrense mv.

Bevilling for sluttet selskap innebærer at det er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet som for eksempel bryllup, jubileum og andre anledninger. Arrangement/tiltak som faller inn under alkohollovens § 8-9 faller utenfor denne bestemmelse.

C.Ambulerende skjenkebevilling.

Det kan til enhver tid utstedes ambulerende bevilling som ikke er knyttet til en bestemt person eller skjenkested.

§ 7.Salgs- og utleveringstiden for øl

Salgs- og utleveringstiden for øl følger utsalgsstedets åpningstid, dog slik at øl ikke kan selges eller utleveres fra kl. 20.00 til kl. 09.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dag før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfart.

Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

0Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1036.
§ 8.Interne retningslinjer for behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger
a.Generelle retningslinjer

Ved behandling av en søknad om skjenkebevilling skal det bl.a legges vekt på følgende forhold:

-om søkeren fyller alkohollovens krav
-stedets beliggenhet, trafikkforhold, målgruppe m.m.
-politiets uttalelse
-virksomhetsområdet helse- og sosial, barn og unge sin uttalelse, og
-sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn jf. alkohollovens § 1-7a.

Ved behandling av søknad om ølsalgsbevilling skal det bl.a. legges vekt på følgende forhold:

-om salgsstedet er en dagligvareforretning eller
-et bryggeriutsalg, eller
-et importørutsalg
-om søkeren fyller alkohollovens krav
-stedets beliggenhet, trafikkforhold, målgruppe m.m.
-politiets tillatelse
-virksomhetsområdet helse og sosial, barn og unge sin uttalelse, og
-sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn, jf. alkohollovens § 1-7a.
b.Unntak

Skjenkebevilling gis ikke for utøvelse av gatekjøkken. Salgsbevilling for øl gis ikke for utøvelse av kiosker og bensinstasjoner.

c.Brennevin

Skjenkebevilling for brennevin gis etter de samme retningslinjer som skjenkebevilling for øl og vin, med mindre tungtveiende alkoholpolitiske hensyn tilsier at brennevin ikke tillates skjenket.

d.Virksomheter som kan tildeles bevilling for skjenking 

Hotell:

Til et hotells drift vil det kunne være spisesteder, diskotek, bar, nattklubb og selskapslokaler. Fullservicehoteller kan inneha alle rettigheter. 

Restauranter:

Begrepet restaurant vil omfatte flere typer steder. Felles for stedene er at det serveres varm mat. Restauranter som er beregnet på voksne middagsgjester, som har en god standard med en á la carte meny, kan gis alle rettigheter.

For kafeer, kafeteria og for enklere spisesteder, kan det innvilges bevilling for øl og vin. 

Pub/kro:

Stedet kjennetegnes som et uformelt serveringssted med hovedvekt på omsetning av øl. Det serveres ofte et enklere sortiment av snacks, sandwich o.l. Denne type steder kan gis bevilling for øl og vin. 

Selskapslokaler:

Dette er lokaler som i utgangspunktet har som driftskonsept å servere middagsgjester i sluttede selskaper. Slike steder kan, til sluttede selskap, gis skjenkebevilling med alle rettigheter. 

Uteservering:

All uteservering og skjenking i denne forbindelse skal skjermes på en forsvarlig og hensiktsmessig måte slik at regelverket om skjenking ikke overtredes, dog ikke slik at det er til hinder for den offentlige ferdsel. 

Offentlige fester og tilstelninger:

Offentlige fester og andre tilstelninger som er åpne for ungdom under 18 år skal ikke ha skjenkebevilling.

§ 9.Inndragning av bevilling og andre sanksjoner

Bevillingshavers brudd på gjeldende lov, forskrift og bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for kortere eller lengre perioder, avhengig av hvor alvorlig bruddet er.

Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene som tilhører denne, kan kommunestyret, etter at kontrollutvalget har uttalt seg, inndra bevillingen for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid. Jf. alkoholloven § 1-8, første ledd.

1.Ved første gangs overtredelse:
-Skriftlig advarsel

Advarsel gis av kontrollutvalget.

Ved eventuelle gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene.

2.Ved andre gangs overtredelse:
-Skjenking/salg til mindreårige, inndragning av bevilling i 180 dager
-For andre overtredelser: Inndragning av bevilling utføres av formannskapet etter skjønn.
3.Ved tredje gangs overtredelse:
-Inndragning skjer for resten av bevillingsperioden, og kommunestyret anser at minimum inndragning bør være 2 år. Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret.

Klageadgang på reaksjoner nevnt i denne forskrifts § 6 har klageadgang etter forvaltningsloven § 28 og alkoholloven § 1-16.

Klageinstans ved enkeltvedtak fattet av rådmannen er: Kommunestyret i Løten.

For øvrig gjelder følgende: Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen i Hedmark.

§ 10.Dispensasjoner

For enkeltanledninger og spesielle arrangementer kan det gis dispensasjon fra denne forskrift etter særskilt og begrunnet søknad.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra april måned 2002. Samtidig blir andre kommunale bestemmelser om salgs-, skjenke- og åpningstider opphevet.

Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Løten kommune 

1.Løten kommunes «Politisk handlingsplan mot Misbruk av Rusmidler i Løten kommune» er det overgripende og retningsgivende redskap for bl.a. alkoholpolitikken i Løten kommune.
2.«Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Løten kommune» og Løten kommunes forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. skal være styringsverktøy vedrørende tildeling av nye bevillinger og oppfølging av eksisterende bevillinger for skjenking og salg av alkoholholdige drikker.
3.Salgsbevillinger i dagligvarehandelen gis til steder som tilbyr et allsidig utvalg av dagligvarer.
4.Salgstidene er nærmere beskrevet i forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv.
5.Reguleringen av skjenking av øl, vin og brennevin er beskrevet i samme forskrift som nevnt over.
6.Skjenkebevillinger gis i prinsippet ikke til idrettsarenaer. Unntak kan i særskilte tilfeller gis til sluttede lag/selskaper. Når det gjelder Løtenhallen, kan bevilling gis til særskilte arrangement.
7.Kommunen skal kontrollere utøvingen av samtlige bevillinger slik alkoholloven bestemmer. Kontrollen skal omfatte alle bestemmelser vedrørende salg og skjenking. Den skal likevel særlig konsentrere seg om:
8.Salgs- og skjenketidene
9.Aldersgrensebestemmelsene
10.Åpenbar beruselse
11.Medbrakt alkoholholdig drikke
12.Ordensforhold ved skjenkestedet
13.Ved overtredelse av vilkårene 1. gang gis en skriftlig advarsel. Samtidig økes kontrollhyppigheten. Ved gjentatt overtredelse skal bevillingen inndras. Se for øvrig forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. for Løten kommune.
14.Det er formannskapet som tildeler bevillinger. Ved overtredelse av bevillingsvilkårene, skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret som fatter avgjørelse om sanksjoner mot bevillingsinnehaver. Bevillingssaker behandles kun i ordinære møter.
15.Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gi skriftlig advarsel. Enhver skriftlig advarsel som er gitt, skal rapporteres til formannskapet.