Forskrift om tildeling av salgs- og skjenkebevilling, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-10-15-1328
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse13.11.2003
Sist endretFOR-2016-02-18-359
EndrerFOR-1998-06-17-759
Gjelder forStange kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-7, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort13.11.2003
KorttittelForskr om salgs- og skjenkebevilling, Stange

Fastsatt av Stange kommunestyre 15. oktober 2003 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-7, § 3-7 og kap. 4 og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrift 18 feb 2016 nr. 359.

§ 1.Innledning 

Alkohollovens formål

Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Lovens formål er i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan innebære. Loven tar utgangspunkt i at alkohol er en vare som er lovlig å omsette og bruke. 

Definisjon av alkoholholdig drikk

Alkoholholdig drikk defineres i alkohollovens § 1-3 første ledd som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol. 

Kommunens ansvar innen alkoholpolitikken

Stange kommune er ansvarlig for den utøvende bevillingspolitikk, samt til kontroll av salgs- og skjenkesteder etter den til enhver tid gjeldende alkohollovgivning og dens tilhørende forskrifter og rundskriv.

§ 2.Målsettinger

Stange kommune skal praktisere en alkoholpolitikk i samsvar med alkohollovens formål.

Statlige føringer skal følges opp lokalt.

Et åpent og kontrollert nett av salg og skjenkesteder skal være

befolkningens kanaler for kjøp av alkoholholdig drikk. Det skal arbeides aktivt mot illegale rusmidler. Ansvarlighet i forvaltningen av salg og skjenkerettigheter og streng kontroll vil være det allmenne virkemiddel for fremme av alkohollovens intensjoner om begrenset konsum, heller enn å være særlig restriktiv ved tildeling av bevilling.

Stange kommune skal ha en oppdatert rusmiddelpolitisk handlingsplan.

§ 3.Forebyggende virksomhet

Kommunen skal arbeide for at barn og unge under 18 år ikke bruker alkohol eller andre rusmidler. Det bærende virkemiddel skal være et konsekvent fokus på samfunnsbygging med barn og unge som primærgruppe. Stange kommune skal utvikle samordnede forebyggingsstrategier med fokus på holdningsskapende arbeid og et mangfoldig tilbud til aktiviteter i rusfrie miljøer. Alkohollovens intensjoner skal legges til grunn i framtidig virksomhetsplanlegging.

Inntekter fra salgs- og skjenkegebyrene med fradrag for utgifter til kontrollvirksomheten, skal i sin helhet brukes til forebyggende arbeid blant barn og ungdom.

§ 4.Bevillingsperiode

Bevilling kan gis for periode på inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

§ 5.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin
a)Åpningstidene for serveringsstedene kan settes til kl. 06.00 - 02.00.
b)Skjenketiden for brennevin kan settes til kl 13.00 - 01.00.

Skjenketiden for øl og vin kan settes til kl. 06.00 - 01.00.

c)Åpningstid og skjenketid fastsettes ved særskilt vedtak for den enkelte bevillingshaver.
d)En bevillingshaver kan selv i sin drift fastsette kortere åpnings- og skjenketider enn det som framgår av bevillingen/denne forskriften.
e)Åpnings- og skjenketidene i denne paragraf gjelder ikke for den servering av øl og vin som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester.
§ 6.Skjenkebevillinger - ulike kombinasjoner
a)Stange kommune har følgende bevillingskombinasjoner:
1.øl *
2.øl * og vin
3.øl*, vin og brennevin

* Vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent likebehandles med øl. Dette følger av sentral forskrift til alkohollovens § 5A-1 og § 5A-2.

Alminnelig bevilling gjelder for et bestemt lokale.

b)Ambulerende bevilling.

Bevilling for sluttet selskap som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested.

c)Utvidet bevilling.

Bevilling som er knyttet til bestemt skjenkelokale kan for enkeltanledninger utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.

§ 7.Lokaler som kan tildeles skjenkebevilling 

Hotell:

Til et hotells drift vil det kunne være spisesteder, diskotek, bar, nattklubb og selskapslokaler. 

Restauranter:

Begrepet restaurant vil omfatte flere typer steder. Felles for stedene er at det serveres varm mat. 

Kafeer:

Kafeer, kafeteria og enklere spisesteder. 

Pub/kro:

Stedet kjennetegnes som et uformelt serveringssted med hovedvekt på omsetning av øl.

Det serveres ofte et enklere sortiment av snacks, sandwich o.l. 

Selskapslokaler:

Dette er lokaler som i utgangspunktet har som driftskonsept å servere middagsgjester i sluttede selskaper.

Det kan for enkeltanledning gis bevilling for øl, vin og brennevin. 

Uteservering:

Uteservering og -skjenking som er skjermet på forsvarlig måte.

Hamburgerbarer og gatekjøkken skal ikke ha skjenkebevilling.

§ 8.Offentlige fester

Offentlige fester som er åpne for ungdom under 18 år skal ikke ha skjenkebevilling.

Det kan i særlige tilfeller gis skjenkebevilling også for offentlige fester som er åpne for ungdom under 18 år, dersom skjenkeområdet er klart adskilt fra det øvrige festområdet og skjermet på forsvarlig måte. Adgangen til slikt skjenkeområdet skal være særskilt kontrollert.

§ 9.Salgstider for øl, vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent
a)Salgstiden for øl, vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76, er kl. 08.00–20.00 for ukedagene mandag–fredag.
b)Lørdag og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag er salgstiden kl. 08.00–18.00.

Salg av øl, vin og brennevin er forbudt på søndager, helligdager, 1. og 17. mai.

0Endret ved forskrift 18 feb 2016 nr. 359.
§ 10.Kontroll og sanksjonsordninger

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i kapittel 10 i alkoholloven. Når det gjelder inndragning vises det til samme lovs § 1-8.

Overtredelse av alkoholloven med forskrifter samt denne forskriften kan medføre inndragning av skjenke- og salgsbevillingen. Vedtak om inndragning skal fattes av Formannskapet etter at kontrollutvalget har uttalt seg. Eventuell uttalelse fra bevillingshaver skal foreligge i alle instanser der sanksjonsreaksjoner behandles.

Inndragningen kan gjelde for en bestemt periode eller for resten av bevillingsperioden.

Særskilt varslet manglende innbetaling av salgs- og skjenkegebyret kan medføre en inndragning av bevillingen for 14 dager. Ved fortsatt manglende innbetaling inndras bevillingen for resten av bevillingsperioden.

§ 11.Dispensasjoner

Det kan for enkelt anledning gis dispensasjon fra disse bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner.

§ 12.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft når den er kunngjort i Norsk Lovtidend og opphever forskrift av 17. juni 1998 nr. 759 om tildeling av salgs- og skjenkebevilling, Stange kommune, Hedmark.