Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Flekkefjord kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2004-04-01-604
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort15.04.2004
KorttittelForskrift om skjenketider, Flekkefjord

Fastsatt av Flekkefjord bystyre 1. april 2004 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 annet ledd. 

1.I medhold av alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikkevarer foregå til følgende tider:
(a)Øl og vin

Kl. 0600-0200 alle dager

(b)Brennevin

Kl. 1300-0200 alle dager

(c)Uteservering

Uteservering av alkoholholdig drikk som nevnt i punktene (a) og (b) ovenfor skal ikke finne sted lengre enn til kl. 0200.

Ev. forbud mot skjenking av alkoholholdig drikk fastsatt i alkoholloven skal til enhver tid gjelde.

2.Vedtaket fattes som forskrift i medhold av forvaltningslovens kap. VII om forskrifter.
3.Forskriften gjelder samtlige bedrifter som har skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Flekkefjord kommune.
4.Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning i samsvar med vedtatt delegasjonsmyndighet.
5.Forskriften gjøres gjeldende fra 1. juli 2004.