Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv. Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-05-13-767
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-1998-11-10-1156
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort27.05.2004
KorttittelForskrift om åpningstider mv. Vikna

Fastsatt av Vikna kommunestyre 13. mai 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. 

§ 1.Åpningstider
a)Serveringssteder i Vikna kommune kan på ukens 4 første dager (mandag-torsdag) og på søndager ha åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.30.
b)Uteservering ved serveringssteder kan på alle ukens dager ha åpent fra kl. 08.00 til kl. 24.00.
c)Serveringssteder kan ha åpent til kl. 02.30 på følgende dager: (inneservering)
-Fredager
-Lørdager
-Mellom jul og nyttår (26.12-31.12)
-16. mai (når denne dagen ikke faller på en bevegelig helligdag)
-Rørvikdagene
-Hurtigrutas dag
-Kystbymessa
-Skreifestivalen.
d)Kommunestyret kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted.
e)Rådmannen kan ved enkeltstående anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt i denne forskriften, Jf. delegeringsreglement. Når en innehaver av skjenkebevilling får innvilget søknad om utvidet skjenketid ved enkeltanledninger etter alkohollovens § 4-4, innebærer dette samtidig at åpningstiden er utvidet tilsvarende.
§ 2.Skjenketid for øl, vin og brennevin

Tillatt skjenketid for øl, vin og brennevin på ukens 4 første dager (mandag-torsdag) og på søndager fastsettes slik:

-Øl og vin fra kl. 06.00 til kl. 01.00.
-Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Tillatt skjenketid for øl, vin og brennevin på:

-Fredager.
-Lørdager.
-Mellom jul og nyttår (26.12 - 31.12).
-16. mai (nå denne dagen ikke faller på en bevegelig helligdag).
-Rørvikdagene.
-Hurtigrutas dag.
-Kystbymessa.

Fastsettes slik:

-Øl og vin fra kl. 06.00 til kl. 02.00
-Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Tillatt skjenketid for øl, vin og brennevin på uteserveringssteder på alle dager i uken fastsettes slik:

-Øl og vin fra kl. 08.00 til kl. 24.00
-Brennevin fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Kommunestyret kan vedta innskrenkninger i skjenke- og åpningstiden for det enkelte serverings-/skjenkested.

Når særlige grunner foreligger, kan rådmannen etter søknad gi tillatelse til utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning, jf. delegeringsreglement. Når en innehaver av skjenkebevilling får innvilget søknad om utvidet skjenketid ved enkeltanledninger etter alkohollovens § 4-4, innebærer dette samtidig at åpningstiden er utvidet tilsvarende.

Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedag for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

§ 3.Salgstid for alkoholholdig drikk (øl og rusbrus - inntil 4,75 volumprosent)

Salgstiden for alkoholholdig drikk med inntil 4,75 volumprosent alkoholinnhold kan ikke overskride følgende tider: 

Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 

Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00-18.00. 

Påske-, pinse, jul og nyttårsaften kl. 08.00-15.00. 

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og stemmedagen for stortings-, fylkestings-, kommunestyrevalg og folkeavstemning fastsatt ved lov, er salg av øl ikke tillatt.

§ 4.Alminnelig skjenkebevilling ved enkeltanledning

Alminnelig skjenkebevilling ved enkelt anledning til offentlige (åpne) arrangement gis av rådmannen, jf. kommunens delegeringsreglement.

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling til lukket selskap gis av rådmannen. Jf. retningslinjer og fullmakt gitt i K. sak nr. 135/93, jf. kommunens delegasjonsreglement

§ 6.Inndragning av bevilling/straff

Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode eller for resten av bevillingsperioden, jf. retningslinjer 19. november 1998 ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser for salg og skjenking vedtatt av Vikna kommunestyre.

§ 7.Forskriftens ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra nye bevillingsperioden (30. juni 2004).

Forskrift 10. november 1998 nr. 1156 om åpningstider for serveringssteder, Vikna kommune, Nord-Trøndelag, oppheves.