Forskrift om salstider for øl i butikkane, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2004-06-04-1002
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2004
Sist endret
EndrerFOR-2000-02-18-224
Gjelder forAskvoll kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort01.07.2004
KorttittelForskrift om salstider for øl, Askvoll

Fastsett av Askvoll kommunestyre 4. juni 2004 med heimel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

1. Salstid for øl i butikkane vert slik: 
Måndag - fredag:kl. 08.00 - kl. 20.00
Laurdag:kl. 08.00 - kl. 18.00
Dag før helgedag:kl. 08.00 - kl. 18.00

For butikkar som har kortare opningstider enn ovannemnde salstider, er salstid for øl lik opningstid. 

2.Brot på forskrifta kan føre til at salsløyvet vert inndrege av Askvoll kommunestyre, jf. alkohollova § 1-8. 
3.Forskrifta gjeld heile året. 
4.Forskrifta vert gjort gjeldande frå 1. juli 2004.

Frå same tid vert forskrift 18. februar 2000 nr. 224 om salstider for øl i butikkane, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane, opphevd.