Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-06-16-1155
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2004
Sist endretFOR-2012-10-31-1034
EndrerFOR-1985-02-27-876
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort12.08.2004
Rettet16.08.2005, § 2-2
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Bærum

Fastsatt av Bærum kommunestyre 16. juni 2004 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1034 (i kraft 9 des 2012). 

§ 1.Salgstid for øl

Salg og utlevering av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

§ 2.Skjenketider for øl, vin og brennevin
§ 2-1.Skjenking av øl og vin etter kommunal bevilling kan skje fra åpningstid, dog tidligst kl. 07.00, til 1/2 time før lukningstid, dog senest kl. 02.30.
§ 2-2.Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra åpningstid, dog tidligst kl. 13.00, til 1/2 time før lukningstid, dog senest kl. 02.30.
§ 2-3.For utendørs skjenking av øl, vin og brennevin skal skjenkingen være avsluttet kl. 23.00 i boligstrøk og kl. 24.00 for øvrige skjenkesteder. Skjenkesteder i indre del av Sandvika sentrum kan skjenke utendørs til kl. 24.00, uavhengig nærhet til boliger.
0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1034 (i kraft 9 des 2012).
§ 2-4.Skjenketiden for det enkelte skjenkested angis i bevillingsdokumentet.
§ 2-5.Formannskapet kan fastsette reduserte skjenketider for øl, vin og brennevin for det enkelte skjenkested.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. februar 1985 nr. 876 om innskrenkning i tiden for skjenking av øl, vin og brennevin, Bærum kommune, Akershus.