Forskrift om åpningstider ved serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-2004-10-14-1386
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse14.10.2004
Sist endretFOR-2008-10-30-1202 fra 13.12.2008
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort28.10.2004
KorttittelForskrift om serveringstider mm, Sortland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sortland kommunestyre 14. oktober 2004 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 annet ledd, § 4-4 annet og tredje ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrift 30 okt 2008 nr. 1202 (i kraft 13 des 2008).

I

1) Med hjemmel i alkoholloven § 3-7, 1. og 2. ledd fastsettes følgende tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol:

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i butikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje mellom kl. 0800 og kl. 2000. På dager før søn- og helligdager skal salg og utlevering opphøre kl. 1800, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemmning vedtatt ved lov.

0Endret ved forskrift 30 okt 2008 nr. 1202 fra 13 des 2008.
2) Med hjemmel i alkoholloven § 4-4, 2. og 3. ledd fastsettes følgende skjenketider for alkoholholdige drikker:
Type drikkmandag-torsdagfredag-lørdagsøn- og helligdager
Øl, vin0600-00450600-02150600-0045
Brennevin1300-0045 (vedtak i kommunestyret sak 19/02)1300-0215 (vedtak i kommunestyret under sak 19/02)1300-2400

Skjenke- og åpningstidene 2. juledag, nyttårsaften, romjulsdagene, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag samt 16. mai og dagen før 1. mai skal være som for fredager/lørdager.

Skjenkelokalene skal være lukket kl. 0130 søndag - torsdag. Fredag og lørdag skal skjenkelokalet være lukket senest kl. 0300 (dette gjelder også for de dagene som har utvidet skjenketid til kl. 0215).

Søknad om utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning, jf. alkoholloven. § 4-4, 3. ledd, kan maksimalt gis som for fredager og lørdager. Normalt gis ikke utvidet skjenketid for arrangementer som legges til søn- og helligdager. Kravet i alkoholloven om at det må dreie seg om en «enkelt anledning» må være oppfylt. Med enkelt anledning menes her at det må foreligge en bestemt begivenhet, så som jubileer og lignende. For typiske julebord etc. gis ikke utvidet skjenketid. Det gis heller ikke utvidet skjenketid i forbindelse med idrettsarrangement. 

3) Med hjemmel i serveringsloven § 15, 1. ledd fastsettes følgende åpningstider for serveringssteder:

Serveringsstedene skal være lukket senest kl. 0130 fra søndag til og med torsdag. Fredag og lørdag skal serveringsstedet være lukket kl. 0300.

Åpningstidene 2. juledag, nyttårsaften, romjulsdagene, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag samt 16. mai og dagen før 1. mai skal være som for fredager/lørdager.

Åpningstidene kan fravikes etter søknad.

II

Forskriften trer i kraft 14. oktober 2004.