Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2006-05-03-490
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse03.05.2006, 03.08.2006 (§ 1 c)
Sist endretFOR-2015-05-21-733
EndrerFOR-2003-05-07
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort11.05.2006
Rettet14.09.2006, tittel, 27.06.2012, § 4.
KorttittelForskrift om serveringstider, Oslo

Fastsatt av Oslo kommune ved bystyret 3. mai 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrifter 30 aug 2006 nr. 1046, 25 mars 2009 nr. 370 (i kraft 2 april 2009), 5 juni 2012 nr. 483 (i kraft 7 juni 2012), 18 juni 2014 nr. 982, 21 mai 2015 nr. 733.

§ 1.Åpningstider for serveringssteder 
a)I sentrum

Serveringssteder i sentrum skal holde lukket inne mellom kl 03.30 og kl 06.00.

Uteserveringer i sentrum skal holde lukket mellom kl 24.00 og kl 06.00.

For uteserveringer i indre del av sentrum gjelder likevel første punktum.

Byrådet avgjør etter en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i sentrum.

Byrådet fastsetter hvilke gater, plasser og områder eller deler av slike som regnes som indre del av sentrum. 

b)Utenfor sentrum

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. Uteserveringer i boligområder skal holde lukket mellom kl 22.00 og kl 06.00.

Serveringssteder utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl 03.30 og kl 06.00.

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl 24.00 og kl 06.00.

Byrådet avgjør etter en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i eller utenfor boligområde. 

c)Bakgårder

Uteserveringer i bakgårder hvor minst en boligenhet har vindu, dør eller balkong mot bakgården, eller hvor overnattingssted har minst ett soveromsvindu mot bakgården, skal holde lukket mellom kl 20.00 og kl 09.00. Byrådet kan i tvilstilfelle avgjøre hva som skal regnes som bakgård etter denne bestemmelsen.

Byrådet kan gjøre unntak fra åpningstidsbegrensningen. Det skal legges avgjørende vekt på den aktuelle bydels vurdering. Unntaket kan gis med inntil ett års prøvetid. I prøvetiden vil utvidet åpningstid kunne bortfalle med 14 dagers varsel basert på kvalifiserte klager fra naboer i nabolaget. 

d)Fjordcruiseskip

Fjordcruiseskip skal holde lukket mellom kl 03.30 og kl 06.00. 

e)Særlige grunner

Når særlige grunner foreligger, kan det gjøres unntak fra åpningstidene i forhold til tidene fastsatt i a) - d). 

f)Utvidet åpningstid for en enkelt bestemt anledning

Byrådet kan ved enkeltstående anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som følger av a) - d). 

g)Bensinstasjoner, storkiosker, kiosker, pølseboder og lignende er ikke omfattet av forskriftens regler om åpningstid. Dersom slike steder har uteservering, vil uteserveringen omfattes av forskriftens regler om åpningstid.
0Endret ved forskrifter 30 aug 2006 nr. 1046, 27 mars 2009 nr. 370 (i kraft 2 april 2009), 5 juni 2012 nr. 483 (i kraft 7 juni 2012).
§ 2.Skjenketid for alkoholholdig drikk

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan ikke skje før kl 08.00 på hverdager og ikke før kl 12.00 på søn-/hellig- og høytidsdager. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke skje før kl 13.00.

For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikk følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge, jf. § 1. Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker lenger enn til kl 03.00.

§ 3.Salgstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol følger utsalgsstedets åpningstid, dog slik at alkoholholdig drikk ikke kan selges eller utleveres mellom kl 20.00 og kl 09.00 på hverdager. På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kan alkoholholdig drikk ikke selges og utleveres før kl 09.00, og ikke etter kl 18.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan alkoholholdig drikk ikke selges og utleveres senere enn kl 15.00. Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

0Endret ved forskrift 21 mai 2015 nr. 733.
§ 4.Behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 
a)Generelle retningslinjer

Ved behandling av søknad om salgs- og skjenkebevilling skal det bl.a. legges vekt på følgende forhold, i tillegg til lovpålagte høringsinstanser:

-skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelse
-bydelsutvalgets uttalelse
-sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn, jf. alkoholloven § 1-7a.
b)Unntak

Skjenkebevilling gis ikke for utøvelse ved gatekjøkken. 

c)Alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer

Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer gis etter de samme retningslinjer som skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med lavere volumprosent, med mindre tungtveiende alkoholpolitiske hensyn tilsier noe annet.

0Endret ved forskrifter 5 juni 2012 nr. 483 (i kraft 7 juni 2012), 18 juni 2014 nr. 982.
§ 5.Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Unntak gjelder for § 1 c, som trer i kraft tre måneder etter kunngjøringen. Ved kunngjøringen oppheves forskrift 7. mai 20031 om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv.

Skjenkebevilling som er tildelt før tidspunktet for kunngjøring av forskriften skal løpe videre ut gjeldende bevillingsperiode, selv om den skulle være i strid med § 4 b). Dette begrenser ikke kommunens adgang til å inndra bevillingen av andre grunner.

0Endret ved forskrift 5 juni 2012 nr. 483 (i kraft 7 juni 2012).
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.