Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2006-09-18-1175
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forKåfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort26.10.2006
KorttittelForskrift om alkoholsalg, Kåfjord

Fastsatt av Kåfjord kommunestyre 18. september 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Forskriften regulerer
-Åpnings-/skjenketider for serveringssteder.
-Salgstider for salg av øl/rusbrus i forretninger med slik bevilling.
-Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder.
-Ambulerende skjenkebevilling - delegering.
-Kontroll/inspeksjon - sanksjoner ved overtredelse.
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder
a)Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. serveringsloven § 15, første ledd.
b)Skjenketider, serveringssteder:

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00 og brennevin (over 22 volumprosent) fra kl 13.00 til 24.00 jf. alkoholloven § 4-4, første ledd.

På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking av øl, vin og brennevin foregå til kl. 02.00.

c)Utendørsservering:

Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

§ 3.Salgstider for salg av øl

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

-Mandag-fredag kl. 08.00-18.00.
-Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfart kl. 08.00-15.00.

Innskrenkinger i salgsdager:

Salg av øl på søn- og helligdager, 1. og 17. mai samt valgdager er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 3-7.

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder

Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15 første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester. Jf. serveringslovens § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. Jf. alkoholloven § 4-4, syvende ledd.

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning
a)Ambulerende skjenkebevilling (sluttet selskap):

Kåfjord kommune har 1 ambulerende bevilling.

Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin, men bare til sluttede selskaper.

Ambulerende bevilling er nødvendig dersom det leies selskapslokale og vedkommende som driver stedet står for serveringen, og/eller betalingen skjer på samme måte som om det hadde vært ordinær skjenkevirksomhet.

Ambulerende skjenkebevilling knyttet til person og skjenkested først når den benyttes.

I henhold til alkoholloven § 4-5 og kommunelovens § 23 delegeres det til rådmannen å gi ambulerende bevilling til skjenking av deltakere i sluttet selskap jf. denne forskrifts § 2. Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad.

b)Bevilling for en enkelt anledning (ordinær bevilling for en enkelt anledning):

Bevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet eks. festivaler. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende bevilling til å omfatte brennevin for en enkelt anledning.

I henhold til alkohollovens § 1-6 annet ledd og kommunelovens § 8-3 delegeres det til formannskapet å tildele skjenkebevilling for en enkelt anledning jf. denne forskrift § 2. Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad. Slik søknad må være sendt kommunen senest 4 uker før arrangementet skal avholdes.

c)Utvidelse av skjenketid/skjenkelokale for en enkelt anledning. I henhold til alkohollovens § 4-2 fjerde ledd, 4-4 tredje ledd og kommunelovens § 23 delegeres det til rådmannen å gi tillatelse til utviding skjenkelokale og til utviding av skjenketid for en enkelt anledning.

Vedtak etter § 5 bokstav a refereres i påfølgende møte i formannskapet. Vedtak etter denne forskrifts § 5 kan påklages til kommunestyret. Jf. forvaltningslovens 28.

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter

Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift etter nærmere søknad. Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av formannskapet. Slik søknad må sendes kommunen senest 4 uker før arrangement skal avholdes.

Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2 pkt. a-c. Jf. serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, annet ledd.

§ 7.Stengningsadgang

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 4 dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling.

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd.

§ 8.Kontroll og internkontroll

Kommunens kontrollutvalg er Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, § 9.

Virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling skal føre internkontroll jf. alkoholforskriften, § 8-1.

Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen.

Inspeksjonsrapport sendes på fastsatt formular til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg via rådmannen. Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kapittel 9 samt eventuelle kommunale instrukser.

Det kan inngås samarbeidsavtaler med andre kommuner om kontroll- og inspeksjonsoppgaver.

§ 9.Overtredelse/inndragning

Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene til loven, kan kommunestyret inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid. Jf. alkoholloven § 1-8, første ledd.

Overtredelsene er inndelt i to kategorier; mindre brudd og alvorlige brudd på alkoholloven.

Kategoriene skal ikke ses i sammenheng. 

Ved mindre brudd på alkoholloven:

1.Ved første og andre gangs overtredelse:

Muntlig advarsel.

Advarselen gis av kontrollnemnda (Hovedutvalg for oppvekst og omsorg) som videreformidles gjennom rådmannen til bevillingshaver.

2.Ved tredje gangs overtredelse:

Kontrollnemnda gir skriftlig advarsel.

3.Fra og med fjerde gangs overtredelse:

Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling etter skjønn.

Inndragning etter dette pkt. gjøres av kommunestyret. 

Ved alvorlige brudd på alkoholloven:

1.Ved første gangs overtredelse:

Kontrollnemnda gir skriftlig advarsel.

Ved skjenking eller salg av alkohol til mindreårige: Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling i inntil 7 dager.

Inndragning etter dette pkt. gjøres av kommunestyret.

2.Ved andre gangs overtredelse:

Ved skjenking eller salg av alkohol til mindreårige: Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling i 180 dager.

Andre overtredelser: Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling etter skjønn.

Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret.

3.Ved tredje gangs overtredelse:

Kontrollnemnda tilrår inndragning av bevilling for resten av bevillingsperioden, eller 2 år.

Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret. 

Advarsler/inndragninger gjelder for hele bevillingsperioden

Klageadgang på reaksjoner nevnt i denne forskrifts § 9 har klageadgang etter forvaltningsloven § 28 og alkoholloven § 1-16.

Klageinstans ved enkeltvedtak fattet av rådmannen er formannskapet.

Klagen sendes Kåfjord kommune, rådmannen, 9148 Olderdalen.

For øvrig gjelder følgende: Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages fylkesmannen i Troms. Slik klage skal sendes: Kåfjord kommune, rådmannen, 9148 Olderdalen.

§ 10.Bevillingsgebyr

Fastsettelsen av bevillingsgebyr følger forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kapittel 6.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2007.