Forskrift om skjenketider ved serveringsstedene, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-2007-03-07-244
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse15.04.2007
Sist endret
EndrerFOR-1997-11-19-1225
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort15.03.2007
KorttittelForskrift om skjenketider, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 7. mars 2007 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4.

I

§ 1.Skjenking av alkoholholdig drikk, på grunnlag av kommunal bevilling, kan foregå til følgende tider: 
Alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer:Fra kl. 1300 til kl. 0100
Annen alkoholholdig drikk:Fra kl. 0600 til kl. 0230.

Disse tidsrestriksjonene gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk på godkjente skjenkearealer innendørs og utendørs.

§ 2.Det kan for en enkelt anledning, når spesielle grunner tilsier det, gjøres unntak fra tidsinnskrenkningene i § 1, (jf. alkoholloven § 4-4).
§ 3.På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne forskriften.

II

Forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves forskrift 19. november 1997 nr. 1225 om skjenketid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark.