Forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2007-05-23-958
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse16.09.2007
Sist endretFOR-2017-04-19-495
EndrerFOR-1998-12-16-1371
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskr. om salgstider for alkohol, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 23. mai 2007 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7. Endret ved forskrift 19 april 2017 nr. 495.

I

§ 1.Salg og utlevering av slik drikk som denne forskriften gjelder, kan foregå fra kl. 0600 til kl. 2000, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.
§ 2.På dager før søn- og helligdager er salg og utlevering av drikk som omfattes av denne forskriften, forbudt etter kl. 1800. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, der tidsinnskrenkningen følger § 1.

På jul-, påske- og pinseaften er salg og utlevering forbudt etter kl. 1600, (jf. også lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred, § 5, 1. ledd).

§ 3.Salg og utlevering av drikk som omfattes av denne forskriften, er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
0Endret ved forskrift 19 april 2017 nr. 495.
§ 4.Bevillingshaver har ansvaret for at drikk som omfattes av forskriften, ikke er tilgjengelig for kunden utenom salgstidene.

Utenom salgstidene er det heller ikke adgang til å bringe ut alkoholholdig drikk til kunder.

II

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1371 om tider for salg og utlevering av øl med alkoholinnhold mellom 2,50 og 4,75 volumprosent, Ringsaker kommune, Hedmark oppheves.