Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk etter alkohollovens § 3-7 og skjenketid etter alkohollovens § 4-4, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2008-04-24-491
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
EndrerFOR-1998-10-29-1008
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort29.05.2008   kl. 15.20
KorttittelForskrift om salgstid og skjenketid, Hol

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommunestyre 24. april 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. Oppheves ved forskrift 26 april 2012 nr. 404 (i kraft 1 juli 2012).

I

1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

For salgssteder i eller i tilknytning til alpinanlegg vil det ikke gis bevilling for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol før kl. 15.00.

2.Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl. 13.00 til 02.00.

Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 06.00 til 02.00.

For hoteller med skjenkebevilling gis utvidet skjenketid til kl. 02.30 ved arrangementer for deltakere i sluttet selskap.

For serveringssted/restaurant i eller i tilknytning til alpinanlegg gjelder følgende:

-Skjenking kan skje fra kl. 15.00 til kl. 02.00.
-For skjenkebevilling til deltakere i slutta selskap som holdes i godkjent lokale (ikke uteservering) kan skjenking skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
3.Rådmann kan når særlige grunner foreligger dispensere fra forskriften for søknad om utvidelse av skjenketid fra kl. 02.00 til kl. 03.00 ved en enkelt anledning og søknad om ambulerende bevilling.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2008.

Fra samme tid oppheves forskrift 29. oktober 1998 nr. 1008 om salgstid for øl og skjenketid for øl, vin og brennevin, Hol kommune, Buskerud.