Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2008-05-22-4913
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse10.08.2012
Sist endretFOR-2012-05-31-714
Endrer
Gjelder forNesset kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort10.07.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift til alkoholloven mv., Nesset

Hjemmel Fastsatt av Nesset kommunestyre 22. mai 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret ved forskrift 31. mai 2012 nr. 714, forskriften kunngjort i sin helhet. 

1. Avgjørelsesmyndighet
1.1 Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter alkoholloven og serveringsloven med unntak av § 1-9 i alkoholloven.
1.2 Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkohollovens § 1-9.
1.3 Rådmannen er delegert myndighet til: (iht. dagens retningslinjer)
a)til å godkjenne ny styrer for salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden.
b)godkjenne ny styrer for serveringsbevillinger i bevillingsperioden
c)tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevilling til enkeltanledninger, herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende
d)gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid til enkeltarrangement.
2. Behandlingstid

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis for 4 år av gangen, men utløper alltid senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

3. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

Salgsbevilling:

Salg og utlevering av øl kan skje alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00.

Dager før søn- og helligdager: Øl kl. 08.00–18.00

Onsdag før Kristi Himmelfart: fra kl. 08.00–20.00 

Skjenkebevillinger:

Skjenkestedets lokaliteter inne med alminnelig bevilling:

Søndag–torsdag:Vin og ølkl. 08.00–01.00
Brennevinkl. 13.00–24.00
Fredag–lørdag:Vin og ølkl. 08.00–02.00
Brennevinkl. 13.00–01.00
 

Skjenkestedets lokaliteter ute med alminnelig bevilling:

Søndag–torsdag:Vin og ølkl. 13.00–24.00
Fredag–lørdag:Vin og ølkl. 13.00–24.00

Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning vurderes etter søknad, og skal som hovedregel følge skjenketidene som vedtas i forskrift for kommunen.

Skjenkebevilling må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

4. Kontroll av salgs- og skjenkestedene:

Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. forskrift til alkohollovens § 1-9. Overtredelse av bestemmelsene i alkoholloven straffes iht. alkohollovens § 1-8 om inndragning, men etter følgende norm for sanksjonsreaksjoner: 

a)Ved 1. gangs overtredelse og ved mindre uregelmessigheter gis skriftlig advarsel av Driftsstyre I.
b)Ved 2. gangs overtredelse og ved mer graverende uregelmessigheter kan kommunestyret inndra bevillingen etter innstilling fra Driftsstyre I for et bestemt tidsrom slik:
Skjenking/salg til mindreårig60 dager
Skjenking/salg til synlig berusede30 dager
Skjenking/salg utover fastsatt tid30 dager
Manglende ro og orden15 dager
Andre brudd på bestemmelsene15 dager.
c)Ved 3. gangs overtredelse eller særlig graverende overtredelser kan kommunestyret etter innstilling fra Driftsstyre I, inndra bevillingen.
d)Kommunens inndragelsesvedtak kan påklages til Fylkesmannen iht. alkohollovens § 1-16. 
5. Ikrafttredelse:

Denne forskrift trer i kraft fra 1. september 2008.