Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2008-05-22-535
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.09.2008
Sist endret
EndrerFOR-2005-05-26-518
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort05.06.2008   kl. 15.25
KorttittelForskrift om serveringstider, Arendal

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 22. mai 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd. 

I medhold av serveringsloven har Arendal bystyre fastsatt åpningstider for serveringssteder slik: 

Alle dager kl. 0600-0230.

Forskriften gjelder alle serveringssteder som faller inn under serveringsloven, og som er gitt serveringsbevilling etter lovens § 3. Myndighet til å gjøre unntak når særlige grunner foreligger, jf. serveringslovens § 15, 2. ledd tilligger rådmannen.

Forskriften er vedtatt av Arendal bystyre i møte 22. mai 2008 og trer i kraft 1. september 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. mai 2005 nr. 518 om åpningstid for serveringssteder, Arendal kommune, Aust-Agder.