Forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-05-28-1627
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse29.01.2009
Sist endretFOR-2012-04-25-436 fra 25.07.2012
EndrerFOR-2005-12-15-1535
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort29.01.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om skjenketider mv, Orkdal

Hjemmel: Fastsatt av Orkdal kommunestyre 28. mai 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Opphevet ved forskrift 25 april 2012 nr. 436 (i kraft 25 juli 2012).

§ 1.Hjemmel for forskriften

Denne forskriften er gitt i medhold av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 2.Virkeområde og definisjoner

Forskriften gjelder for alle serveringssteder og overnattingssteder samt salgssteder for alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i Orkdal kommune. Forskriften regulerer:

-lukningstider for serveringssteder
-skjenketider for alkoholholdig drikk
-salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i forretninger
§ 3.Serveringssteders åpnings- og lukningstider: 

Innendørs

Serveringssteder i kommunen med bevilling til skjenking av alkohol innendørs, skal holde lukket fra kl. 03.00-06.00. Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet. 

Utendørs

Servering utendørs, med eller uten skjenkebevilling, holdes lukket fra kl. 24.00-09.00.

Gatekjøkken kan holde åpent hele døgnet.

§ 4.Skjenketider:

Skjenketid for alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol er fra kl. 09.00-01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag 09.00-02.00.

Skjenketid for alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol er fra kl. 13.00-01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag kl. 13.00-02.00. 

Begrunnelse:

1. juli 2005 ble alkoholloven endret. Alkoholholdig drikke ble delt i 3 grupper.

Gruppe 1 - drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol. % alkohol.

Gruppe 2 - drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol. % alkohol.

Gruppe3 - drikk som inneholder mellom 22 og 60 vol. % alkohol.

Det serveres i dag longdrinks som inneholder alkohol både fra gruppe 2 og 3. Forskjellen er derfor svært liten på å servere drinker laget av alkoholholdig drikke over eller under 22 volumprosent. Det er i tillegg svært vanskelig for skjenkekontrollen å vite om drinkene er laget av alkohol over eller under 22 volumprosent.

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fredager/lørdager kan det skjenkes til kl. 02.00.

-Nyttårsaften
-1. nyttårsdag
-Kveld før Kristi himmelfartsdag
-Kveld før 1. mai
-16. mai.
§ 5.Boligområder mv.

I boligområder og ellers hvor det er behov for det, kan kommunestyret eller formannskapet etter fullmakt, innskrenke åpnings-/skjenketidene for bestemte serverings-/skjenkesteder.

§ 6.Åpnings-/lukningstider for salg av øl og rusbrus i forretningene:

Uavhengig av forretningens åpnings- og lukningstid, kan salgssteder med kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol maksimalt kunne selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i følgende tidsrom: 

Mandag - fredag kl. 08.30-20.00

På lørdager og dager før helligdager skal salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol være stengt fra kl. 18.00.

Dette omfatter også nyttårs-, påske-, pinse- og julaften.

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai og stemmedagen for stortings-, fylkestings- og kommunevalg og folkeavstemmninger er salg av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

§ 7.Dispensasjoner:

Dispensasjoner med hensyn til skjenketid kan gis innenfor rammene i alkohollovens § 4-4. Kommunestyret, eller formannskapet etter fullmakt kan gi et enkelt skjenkested rett til utvidet skjenketid. Formannskapet kan unnta fra tidsinnskrenkningene for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

§ 8.Overtredelse:

Ved overtredelse av bestemmelsene om åpnings-, skjenke- og salgstider, kan hovedutvalg for forvaltning inndra en bevilling for et visst tidsrom etter vedtatte retningslinjer.

Kommunestyret kan inndra en bevilling permanent. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om overnattings- og serveringssteder og lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

§ 9.Ikrafttreden:

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 2005 nr. 1535 om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.