Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel utenom fast utsalgssted, Bamble kommune, Telemark

DatoFOR-2008-06-19-1656
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark
Hjemmel
Kunngjort19.03.2009   kl. 15.05
KorttittelForskrift om torghandel mv., Bamble

Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommunestyre 19. juni 2008.

§ 1.Denne forskriften skal regulere all handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted fra kommunalt areal i Bamble.
§ 2.All handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted skal fra kommunalt areal foregå i tråd med denne forskrift. Salg av matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler utenom gartneri- og landbruksprodukter i sin naturlige form, skal meldes til Mattilsynet før torgplassen benyttes.
§ 3.Faste utsalgssteder tildeles etter søknad. Søknadene skal inneholde tidsrom og klokkeslett, samt hvilke produkter som skal selges. Året deles inn i to sesonger, sommer- og vintersesong. Faste plasser tildeles for en sesong om gangen.

I tillegg til de faste plassene, kan det tildeles plasser for tilfeldig salg. Faste plasser som ikke er tatt i bruk innen kl. 10.00, dersom ikke annet klokkeslett er avtalt med fast leier, kan tildeles andre for den dagen.

§ 4.Handel er tillatt fra kl. 06.00 og fram til kl. 24.00. Handel på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai tillates ikke. Påske-, pinse- og julaften skal salget være avsluttet kl. 15.00.
§ 5.Det er ikke tillatt å ha mer enn en utsalgsplass på torget i Langesund. Utsalgsplasser kan ikke overdras til andre.
§ 6.Alle som får tildelt salgsplass utstyres med identifikasjon som skal plasseres lett synlig på salgsstedet.
§ 7.Ved salgstidens slutt må alle varer, transportredskaper, bord og lignende som benyttes ved handelen være fjernet fra utsalgsstedet. De som har benyttet plassene plikter å rydde etter seg, samt fjerne alt avfall. Dersom opprydding ikke skjer, kan dette føre til bortvisning.
§ 8.Transportmidler som ikke direkte benyttes ved salget, må ikke oppta plass eller bli stående på utsalgsstedet.
§ 9.Avgiften fastsettes samtidig med andre avgifter i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

Frivillige organisasjoner som ikke driver forretningsmessig virksomhet er unntatt fra denne avgiften.

§ 10.Bamble kommunes representant har fullmakt til å bortvise leietakere som bevisst bryter forskriften.
§ 11.På spesielle dager og over et kortere tidsrom kan det dispenseres fra denne forskrift. Retningslinjer for bruken vil da gis i en eventuell innvilget søknad.
§ 12.Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i henhold til denne forskrift.